Nowoczesne sieci teleinformatyczne

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Nowoczesne sieci teleinformatyczne mają na celu przygotowanie specjalistów z obszaru teleinformatyki, w szczególności zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu konfiguracji, testowania i utrzymania nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Program studiów obejmuje szeroki zakres technik sieciowych, opracowany został z uwzględnieniem wymagań potencjalnych pracodawców działających w obszarze IT. Przy ustalaniu programu studiów analizie poddano wymagania dla specjalistów aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Studia skupiają się na przedstawieniu i wyjaśnieniu uczestnikom najważniejszych technik sieciowych, są także silnie ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności pracy z systemem operacyjnym Linux oraz programowanie w skryptowym języku Python.

W programie studiów uwzględniono problemy bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz ujęto aspekty praktycznego zastosowania mechanizmów uczenia maszynowego.

 

Program studiów:

Zajęcia na studiach prowadzone będą przez dwa semestry.

W pierwszym semestrze oprócz przedmiotów sieciowych przewidziano cykl intensywnych zajęć z sytemu operacyjnego Linux i programowania w języku Python.

1. Podstawy sieci TCP/IP

2. Sieci optyczne

3. Programowanie w języku Python (I)

4. Lokalne sieci teleinformatyczne (I)

5. System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (I)

6. Podstawy rutingu w sieciach IP


W drugim semestrze  kontynuowane są zajęcia o charakterze sieciowym, rozszerzane są kompetencje uczestników w zakresie systemu operacyjnego Linux oraz programowania w języku Python.


1. Lokalne sieci teleinformatyczne (II)

2. System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (II)

3. Zaawansowany ruting w sieciach IP

4. Programowanie w języku Python (II)

5. Architektura nowoczesnych systemów teleinformatycznych


Pod koniec drugiego semestru uczestnicy studiów zobowiązani są do napisania pracy końcowej. Praca końcowa prowadzona jest pod opieką wybranego wykładowcy prowadzącego zajęcia na studiach podyplomowych Nowoczesne sieci teleinformatyczne. Praca pozwala na praktyczne sprawdzenie umiejętności zdobytych przez uczestnika studiów podyplomowych. Praca ukierunkowana może być na aspekty sieci teleinformatycznych lub programowanie w języku Python lub innym języku uzgodnionym z opiekunem pracy końcowej.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Nowoczesne sieci teleinformatyczne posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania sieci IP. Absolwent posiada wiedzę z zakresu transmisji danych w sieciach komputerowych. Absolwent zna i potrafi zastosować podstawowe techniki testowania i pomiarów sieci teleinformatycznych, rozumie zasadę działania lokalnych sieci komputerowych, potrafi je skonfigurować, zna podstawowe metody utrzymania sieci lokalnych, z uwzględnieniem mechanizmów ich bezpieczeństwa. Absolwent potrafi posługiwać się systemem operacyjnym Linux ze szczególnym naciskiem na posługiwanie się interfejsem tekstowym CLI, potrafi zaprojektować i wdrożyć podstawowe usługi sieciowe w tym systemie. Absolwent rozumie mechanizmy doboru trasy w sieciach teleinformatycznych, potrafi je poprawnie skonfigurować, uruchomić, zapewnić ich bezpieczeństwo i poprawić błędy w ich pracy. Absolwent posługuje się skryptowym językiem programowania Python, potrafi napisać przykładowe programy w tym języku ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty sieciowe i zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego. 

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenia wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mail: podyplomowe@telekomunikacja.agh.edu.pl. Oryginały dokumentów prosimy złożyć po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia podyplomowe Nowoczesne sieci teleinformatyczne w sekretariacie studiów podyplomowych ul. Czarnowiejska 74, 30-054 Kraków. Budynek B9, II piętro, pokój 2.04.. Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych (inżyniera, licencjata, magistra). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wymaganych wpłat na konto studiów.

 

Liczba miejsc:

Min. 24 osoby, limit przyjęcia na studia to 30 osób.

 

Miejsce zgłoszeń:

Sekretariat studiów podyplomowych

Nowoczesne Sieci Teleinformatyczne

Instytut Telekomunikacji AGH

Budynek B-9

ul. Czarnowiejska 74

30-059 Kraków

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Joanna Putała
pawilon B-9, II piętro, pokój 204
e-mail: podyplomowe@telekomunikacja.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 48 07
 

Opłaty:

6100 zł (w tym opłata operacyjna 100 zł). Opłata za pierwszy semestr wynosi 3900 PLN, opłata za semestr drugi: 2100 PLN.

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w soboty i niedziele. Odbywają się w nowych, przestronnych salach wykładowych i świetnie wyposażonych laboratoriach Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji AGH przy ul. Czarnowiejskiej 74 w Krakowie. Budynek oddany został do użytku w roku 2019. Łącznie przewidziano 200 godzin (200 x 45 min) zajęć dydaktycznych (bez godzin poświęconych na przygotowanie pracy końcowej). Zajęcia grupowane będą w sposób umożliwiający pełne i efektywne uczestnictwo w oferowanych zajęciach (właściwe zaplanowanie zajęć wykładowych, laboratoryjnych). Zajęcia co do zasady nie rozpoczynają się wcześniej niż o g. 9.30, umożliwiając bezpieczne i niezawodne dotarcie do Krakowa. Nie kończą się później niż o godzinie 18.00. W trakcie zajęć przewidziano przerwę obiadową (60 min). Nie planuje się zajęć w terminach powiązanych z dłuższymi okresami wolnymi od pracy. Zajęcia studiów podyplomowych w edycji 2021/2022 mogą częściowo odbywać się w trybie zdalnym. Zaplanowanie części wykładów w trybie zdalnym pozwoli na ustalenie elastycznego i dogodnego dla uczestników harmonogramu zajęć. Zajęcia laboratoryjne co do zasady odbywać się będą w salach laboratoryjnych.