Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Charakterystyka studiów:

Studia są odpowiedzią na pojawiające się problemy z zarządzaniem w mikro-,małych i średnich przedsiębiorstwach. Współczesny rynek jest bardzo dynamiczny i wymaga szybkiego reagowania na zachodzące na nim zmiany. Europeizacja i globalizacja  stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z dostosowywaniem swoich produktów i usług do wymagań i oczekiwań globalnego klienta. Nadmierny napływ informacji powoduje  tzw. szum informacyjny, co skutkuje brakiem możliwości wychwytywania nadążających się okazji, dlatego niezbędna jest umiejętność pozyskiwania informacji rynkowych oraz ich przetwarzania. Studia pozwolą uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Studia skierowane są do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą grupę stanową podmioty ekonomii społecznej, czyli przedsiębiorstwa zrzeszone w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy. Specjalnie dla tej grupy słuchaczy została przygotowana „ścieżka I”, której podstawa programowa dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z: zarządzaniem zasobami ludzkimi, pozyskiwaniem i analizą danych, budowaniem marki pracodawcy czy zagadnieniami finansowymi uwzględniającymi specyfikę podmiotów ekonomii społecznej.

Zakres tematyczny studiów realizowany będzie w nowoczesnym i interdyscyplinarnym ujęciu cyklu wykładów wspieranych zajęciami praktycznymi,  warsztatowymi oraz szkoleniami certyfikowanymi.

 

Program studiów:

Semestr I

1. Zarządzanie innowacjami (6 godz.)

2. Pozyskiwanie i analiza danych (10 godzin)

3. Kierowanie zespołami (10 godz.)

4. Elementy zarządzania MSP (10 godz.)

5. Budowanie marki pracodawcy (8 godz.)

6. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (8 godz.)

7. Seminarium i praca dyplomowa (6 godz.)

 

Semestr II

I ścieżka (Spółdzielnie)

1.Historyczne i prawne uwarunkowania spółdzielczości w Polsce. Spółdzielczość w Europie i na świecie. Organizacje spółdzielcze 8 godz.)

2.Funkcjonowanie przepisów dot. spółdzielczości w Polsce (12 godz.)

3.Zarządzanie spółdzielnią wraz z samorządem spółdzielczym. Zarządzanie ryzykiem (8 godz.)

4.Zarządzanie finansami spółdzielni. Fundusze. Inżynieria finansowa (12 godz.)

5.Rachunkowość zarządcza w spółdzielczości (16 godz.)

6.Kontrola w spółdzielczości. Lustracja spółdzielni (14 godz.)

7.Szkolenie certyfikowane prowadzone przez firmę akredytowaną. Auditor Bezpieczeństwa danych lub Agile Fundation (24 godz.)

 

II ścieżka (MSP)

1.Projektowanie modeli biznesowych (8 godz.)

2.Zarządzanie projektami (12 godz.)

3.Zarządzanie ryzykiem (8 godz.)

4.E-biznes (12 godz.)

5.Elementy rachunkowości zarządczej i controlingu w MSP (16 godz.)

6.Biznes plan (14 godz.)

7.Szkolenie certyfikowane. Agile Fundation (24 godz.)

 

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent, który ukończy tę ścieżkę posiada wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych koncepcji oraz metod zarządzania i organizowania pracy w przedsiębiorstwach działających na dynamicznie zmieniającym się rynku, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów ekonomii społecznej. Zajęcia warsztatowe są nakierowane na rozwój kompetencji miękkich pozwalających na rozwój własnych umiejętności zwiększających efektywność pracy własnej, budowanie i kierowanie zespołami pracowniczymi, a także umiejętności związanych z badaniem rynku i potrzeb klientów.

Drugą grupę uczestników stanowią: przedsiębiorcy, właściciele, wspólnicy i pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dla których została opracowana „ścieżka II”. W tym przypadku podstawa programowa obejmuje: tworzenie modeli biznesowych, wykorzystanie e-biznesu, umiejętności budowania zespołów, prowadzenie badań rynku, pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz elementy zarządzania finansami i controlingu na poziomie MSP.

Absolwent, który ukończy tę ścieżkę posiada wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych koncepcji oraz metod zarządzania i organizowania pracy w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach działających na dynamicznie zmieniającym się rynku. Zajęcia warsztatowe są nakierowane na rozwój kompetencji miękkich pozwalających na rozwój własnych umiejętności zwiększających efektywność pracy własnej, budowanie i kierowanie zespołami pracowniczymi,
a także umiejętności związanych z badaniem rynku i potrzeb klientów.

Oprócz umiejętności miękkich absolwenci pozyskują kompetencje z zakresu zarządzania projektami lub administrowania danymi zgodnie z najnowszymi normami. Bowiem każda „ścieżka kształcenia” kończy się szkoleniem certyfikowanym prowadzonym przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytora. Słuchacze mają do wyboru jedno z dwóch szkoleń certyfikowanych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od października 2020 r. do września 2021 r.)

 

Termin zgłoszeń:

Od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy;
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Opłata:

5 700 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą odbywać się w  salach Wydziału Zarządzania w budynku D14 przy ulicy Gramatyka 10 oraz w salach Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

Poszczególne moduły zajęć zaplanowane są w dniach:

     - piątek w godzinach 17:00 – 21:00

     - sobota 9:00 – 17:30

     - niedziela 9:00 – 17:30

Przewiduje się 1-2 zjazdów w miesiącu.