Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie od geologii złóż ropy i gazu, przez zagadnienia związane z geofizyką poszukiwawczą i wiertniczą po eksploatację złóż węglowodorów oraz transport i magazynowanie węglowodorów. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi sektora naftowego, aspektami zarządzania ryzykiem oraz projektami inwestycyjnymi i technikami tworzenia i wykorzystania komputerowych modeli złóż. W programie studiów ujęto także zagadnienia związane z ochroną klimatu, odnawialnymi źródłami energii oraz znaczeniem technologii wodorowych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Studia trwają dwa semestry i obejmują 153 godz. wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez zaproszonych wykładowców, w tym specjalistów posiadających doświadczenie w sektorze naftowym i gazowniczym.

 

Program studiów:

 • Rynek ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i na świecie w kontekście obecnych wyzwań;
 • Podstawy wiertnictwa;
 • Zagospodarowanie i eksploatacja złóż węglowodorów;
 • Transport i magazynowanie węglowodorów;
 • Magazynowanie energii;
 • Sekwestracja dwutlenku węgla;
 • Aspekty bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych w sektorze naftowym;
 • Odnawialne źródła energii.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza zawodowo związanych z sektorem naftowym, gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą geologii, poszukiwania, zagospodarowania
i eksploatacji złóż węglowodorów oraz podstaw transportu i magazynowania węglowodorów. Zna podstawy fizyczne eksploatacji złóż węglowodorów, zna zasady projektowania i budowy instalacji naftowych i gazowniczych. Zna zasady modelowania i symulacji komputerowych złóż węglowodorów. Absolwent zna również zasady prowadzenia pomiarów w transporcie rurociągowym węglowodorów oraz podstawy zarządzania ryzykiem oraz projektami inwestycyjnymi w sektorze naftowym. Absolwentowi znane są zagadnienia związane z geofizyką poszukiwawczą i wiertniczą.

 

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji.

 

Liczba miejsc:

minimalna liczba osób: 20,

maksymalna liczba osób: 30.

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

pawilon: A-1, pokój: 21

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Zbigniew Sztymar

tel.: 12 617 22 45

sztymar@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5700 zł (za 2 semestry)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych
(piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.15–17.30).

Za zgodą uczestników istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie on-line.