Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie od geologii złóż ropy i gazu, przez zagadnienia związane z geofizyką poszukiwawczą i wiertniczą po eksploatację złóż węglowodorów oraz transport i magazynowanie węglowodorów. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi sektora naftowego, aspektami zarządzania ryzykiem oraz projektami inwestycyjnymi i technikami tworzenia i wykorzystania komputerowych modeli złóż. W programie studiów ujęto także zagadnienia związane z ochroną klimatu, odnawialnymi źródłami energii oraz znaczeniem technologii wodorowych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Studia trwają dwa semestry i obejmują 153 godz. wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez zaproszonych wykładowców, w tym specjalistów posiadających doświadczenie w sektorze naftowym i gazowniczym.

 

Program studiów:

  • Rynek ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i na świecie w kontekście obecnych wyzwań;
  • Podstawy wiertnictwa;
  • Zagospodarowanie i eksploatacja złóż węglowodorów;
  • Transport i magazynowanie węglowodorów;
  • Magazynowanie energii;
  • Sekwestracja dwutlenku węgla;
  • Aspekty bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych w sektorze naftowym;
  • Odnawialne źródła energii.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza zawodowo związanych z sektorem naftowym, gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą geologii, poszukiwania, zagospodarowania
i eksploatacji złóż węglowodorów oraz podstaw transportu i magazynowania węglowodorów. Zna podstawy fizyczne eksploatacji złóż węglowodorów, zna zasady projektowania i budowy instalacji naftowych i gazowniczych. Zna zasady modelowania i symulacji komputerowych złóż węglowodorów. Absolwent zna również zasady prowadzenia pomiarów w transporcie rurociągowym węglowodorów oraz podstawy zarządzania ryzykiem oraz projektami inwestycyjnymi w sektorze naftowym. Absolwentowi znane są zagadnienia związane z geofizyką poszukiwawczą i wiertniczą.