Metody wytwarzania oprogramowania

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Metody Wytwarzania Oprogramowania to 2-semestralne studia obejmujące 240 godzin dydaktycznych, z których aż 184 godziny to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których będziesz miał okazję przećwiczyć na konkretnych przykładach języki i technologie poznane podczas 56 godzin wykładów. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w dobrze wyposażonych salach laboratoryjnych w nowoczesnym budynku Katedry Informatyki.

 

Charakterystyka studiów:

Studia kierowane są do:

 • Osób pracujących na stanowiskach związanych z branżą informatyczną, z niepełnym, lub bez kierunkowego wykształcenia - takim osobom studia umożliwią uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu Informatyki, a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji do wykonywania zawodu, co będzie miało szczególną wartość w sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz szybkiego rozwoju nowych technologii. W efekcie studia mogą otworzyć takim osobom drogę do nowych, lepiej płatnych pozycji na rynku pracy.
 • Osób bez praktycznego doświadczenia w branży IT, ale wiążących z nią swoje plany zawodowe. Ukończenie studiów umożliwi takim osobom rozpoczęcie przygody z branżą informatyczną dając solidne podstawy do dalszego rozwoju i kształcenia w ramach kursów specjalistycznych. Absolwenci studiów mają szansę na aktywny udział w projektach informatycznych, np. w rolach młodszych programistów, testerów, analityków lub koordynatorów projektów.
 • Osób mających bieżący kontakt z osobami z branży informatycznej, np. współpracującymi lub zarządzającymi zespołami programistów. Takie osoby bardzo docenią możliwość spojrzenia "od tej drugiej strony" i poznania specyfiki codziennej pracy programistów, typowych problemów, narzędzi, architektur i koncepcji rozwoju oprogramowania. Dzięki temu na gruncie zawodowym będą lepiej przygotowani do komunikacji, zarządzania, koordynowania, ale także i kontroli :-) zespołów programistów, co jest konieczne w kontekście budowy innowacyjnych, efektywnych i sprawnych zespołów, gotowych do osiągania sukcesów na wymagającym i dynamicznym rynku IT.

 

Program studiów:

Program studiów podyplomowych przewiduje 240 godz. dydaktycznych (56 godz. wykładów i 184 godz. laboratoriów, 35 ECTS).

 

Tematyka studiów obejmuje:

 • Wprowadzenie do programowania (m.in. algorytmy i struktury danych, podstawy programowania)
 • Programowanie w języku Java
 • Projektowanie baz danych
 • Techniki obiektowe (analiza i modelowanie obiektowe, wprowadzenie do testów i wzorców obiektowych, persystencja w technikach obiektowych)
 • Inżynieria oprogramowania (m.in. modele wytwarzania oprogramowania, analiza wymagań, komunikacja i praca w grupie, zaawansowane techniki projektowania, wybrane zagadnienia prawne w branży IT)
 • Języki i technologie programowania (m.in. Android)
 • Programowanie aplikacji webowych (m.in. HTML, CSS, Javascript, REST, Spring Boot, Vue.js, testowanie aplikacji webowych)
 • Programowanie systemów rozproszonych

 

Szczegółowy podział na przedmioty i tematy, ilość godzin oraz formę zaliczenia znajdziesz na stronie Studiów: podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/metody-wytwarzania-oprogramowania/

 

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci zdobędą podstawy do tworzenia oprogramowania działającego w różnych środowiskach, realizowanego w różnych językach i programowania przy pomocy szerokiej gamy metod i narzędzi. W szczególności absolwenci posiądą podstawową umiejętność projektowania (UML) i programowania w językach obiektowych (przede wszystkim Java) oraz skryptowych wraz z powiązanymi z nimi technologiami i bibliotekami. Poznają również podstawy budowy aplikacji rozproszonych, bazodanowych (SQL) oraz webowych (HTML, CSS, REST, Spring Boot, Vue.js). Posiądą także umiejętność korzystania z popularnych narzędzi pracy zespołowej (GIT, Github, Maven, serwery ciągłej integracji) oraz narzędzi do testowania oprogramowania (jUnit, Selenium). Poza umiejętnościami programistycznymi absolwenci zaznajomieni zostaną z popularnymi metodami projektowania i prowadzenia projektów informatycznych, w szczególności przy użyciu metodyki Scrum i technik zwinnych zapożyczonych z innych metod (np. eXtreme Programming). Kwalifikacje absolwenta pozwolą na świadomy udział w dowolnym etapie procesu konstrukcji oprogramowania. Dzięki temu będą mogli z powodzeniem aktywnie włączać się w proces konstrukcji oprogramowania, czy to pełniąc funkcję eksperta dziedzinowego, analityka, projektanta, programisty, testera, czy wdrożeniowca (DevOps). Nabyte doświadczenie pozwoli na dalszy rozwój preferencji i koncentrację na wybranej roli (rolach) twórców oprogramowania oraz świadome projektowanie swojej kariery na kolejnych specjalistycznych kursach. Szczególnie wartościowe, bo praktyczne umiejętności pracy w zespole absolwent zdobędzie w trakcie przygotowywania projektu końcowego w ramach pracowni projektowej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do  IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 20 VI do 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych. 

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

min. 20, maks. 38

 

Miejsce zgłoszeń:

Instytut Informatyki

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

pawilon D-17 (Sekretariat Instytutu Informatyki), pokój 2.33

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Monika Trojańska

tel.:12 328 33 66

monika@agh.edu.pl

 

Opłaty:

6600 zł (w tym opłata operacyjna w wysokości 100 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (łącznie ok. 15 zjazdów weekendowych).

 

W sytuacji wystąpienia stanu epidemiologicznego zajęcia będą odbywać się trybie zdalnym.