Metody statystycznej analizy danych

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia są adresowane do osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę z zakresu statystycznej i ekonometrycznej analizy danych. W szczególności, udział w studiach polecany jest osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać praktyczne metody modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych.

Dzięki warsztatowej formule zajęć, absolwenci studiów będą posiadali praktyczne umiejętności dające się wykorzystać w rozwiązywaniu realnych problemów w pracy zawodowej. Dodatkowym efektem zakończonych studiów będzie znajomość odpowiednich narzędzi informatycznych (tj. Excel, pakiet R, SQL, Python) pozwalających na samodzielne projektowanie oraz skuteczne prowadzenie specjalistycznych analiz statystycznych.

 

Program studiów:

 • Statystyka opisowa i graficzna prezentacja danych (21 godzin)
 • Analiza danych w R (30 godzin)
 • Analiza współzależności zjawisk (24 godziny)
 • Praktyczne aspekty badań ankietowych (15 godzin)
 • Metody wnioskowania statystycznego (30 godzin)
 • Machine learning (21 godzin)
 • Wielowymiarowa klasyfikacja danych (18 godzin)
 • Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (30 godzin)
 • Programowanie w języku Python (18 godziny)
 • Wprowadzenie do języka SQL (15 godzin)
 • Seminarium dyplomowe (18 godzin)

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu statystyki i ekonometrii pozwalające na prowadzenie wszechstronnej analizy danych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie w stanie dobierać odpowiednie metody i modele umożliwiające wyciągnięcie poprawnych wniosków dotyczących danych empirycznych. Zdobyta wiedza pozwoli poprawnie interpretować wyniki przeprowadzanych analiz. Absolwent będzie potrafił przeprowadzić badania w pakietach MS Excel, R, SQL oraz Python. Stosując poznane modele szeregów czasowych, uczestnik studiów będzie potrafił poprawnie prognozować zjawiska ekonomiczne, finansowe i gospodarcze.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 3 X 2022 r.

 

Wymagane dokumenty: 

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświdczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych AGH (wzór na www.msad.zarz.agh.edu.pl);
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty (jako skan) należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres pzajac@agh.edu.pl lub dostarczyć osobiście lub listownie na wskazany poniżej adres Wydziału Zarządzania AGH

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

maks. 40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14 pokój 102      

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr Paweł Zając

tel.: 507 532 032

pzajac@agh.edu.pl

 

Opłata:

5 600 zł

 

Informacje dodatkowe:

Studia podyplomowe MSAD partnerem European Association of Distance Teaching Universities 2018.

Nasze studia zostały wyróżnione w raporcie raport dot. dobrych praktyk edukacyjnych. Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu zostały opublikowane w postaci raportów dostępnych pod adresem: https://e-slp.eadtu.eu/outcomes

Zajęcia w ramach obecnej edycji studiów podyplomowych  odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej.