Metody rozpoznania i geoprzestrzenna integracja wyników badań podłoża budowlanego

Charakterystyka studiów:

Studia są adresowane do osób pracujących lub związanych z branżą geologiczną lub budowalną, które chcą podnieść kwalifikacje poprzez poszerzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie metod rozpoznania podłoża budowlanego oraz sporządzania cyfrowej dokumentacji badań podłoża z wykorzystaniem nowoczesnych baz i modeli geoprzestrzennych. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (projektowanie, realizacja, dokumentowanie badań podłoża budowlanego), jak i osób pracujących w administracji państwowej.

 

Program studiów:

Potrzeby i uwarunkowania prawne rozpoznania podłoża gruntowego

·         Regulacje prawne określające rozpoznanie podłoża gruntowego: akty prawne wraz z komentarzami, normy, wytyczne, zarządzenia. Przegląd stanu prawnego w państwach UE.

·         Potrzeby i problemy rozpoznania podłoża gruntowego na poszczególnych etapach inwestycji.

·         Przegląd dokumentacji przetargowej i projektowej dotyczącej rozpoznania podłoża gruntowego. Analiza przypadków problematycznych i błędów wykonawstwa.

 

Geodezja i teledetekcja w rozpoznaniu podłoża

·         Dokumentacja archiwalna – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, geoportale i systemy WMS - zasady korzystania, pobieranie danych, analiza, aktualizacja.

·         Systemy odniesień przestrzennych.

·         Klasyczne metody pomiarowe – pomiary punktów dokumentacyjnych i profili.

·         Skanowanie laserowe (naziemne, lotnicze, niskopułapowe), metody fotogrametryczne.

·         Teledetekcja i obrazowania satelitarne: optyczne, radarowe.

·         Praktyczna realizacja badań terenowych oraz ich opracowanie i analiza.

 

Metody badań geofizycznych

·         Cele wykonywania badań geofizycznych w zakresie rozpoznania podłoża gruntowego.

·         Metody badań geofizycznych: sondowania elektrooporowe (VES) i tomografia elektrooporowa (ERT), profilowania indukcyjne (GCM), metoda georadarowa (GPR), grawimetria, metody sejsmiczne – analiza fal powierzchniowych (MASW) i tomografia refrakcyjna (STR).

·         Sposób doboru metod badań geofizycznych oraz zakresy ich stosowania.

·         Możliwości wyznaczenia parametrów geotechnicznych za pomocą badań geofizycznych.

·         Formy przedstawienia wyników badań geofizycznych, w szczególności w postaci cyfrowej.

·         W odniesieniu do metod prezentowanych na wykładach:

o    zasady działania sprzętu do badań geofizycznych,

o    praktyczna realizacja badań terenowych: planowanie badań, metodyka pracy, dobre praktyki prowadzania badań, zapewnienie właściwej lokalizacji geoprzestrzennej miejsc prowadzenia badań oraz ich wyników.

·         W odniesieniu do metod prezentowanych na wykładach:

o    przetwarzanie danych pomiarowych,

o    zasady interpretacji wyników badań,

o    praktyczne wykonanie opracowania badań w postaci cyfrowej,

o    zapis wyników badań w postaci pozwalającej na integrację z innymi metodami rozpoznania podłoża.

 

Sondowania oraz techniki wiercenia i pobierania prób

·         Techniki wiercenia i zasady ich doboru (grunty i skały).

·         Ustalanie kategorii pobierania i klasy jakości prób gruntów i skał.

·         Zasady dobierania sondowań do warunków gruntowych.

·         Makroskopowe oznaczanie gruntów i skał.

·         Zajęcia praktyczne z sondowań i technik wiercenia: planowanie badań, metodyka pracy, dobre praktyki prowadzania badań, zapewnienie właściwej lokalizacji geoprzestrzennej miejsc prowadzenia badań oraz ich wyników.

 

Pomiary i badania hydrogeologiczne

·         Cel i metodyka prowadzenia badań hydrogeologicznych

·         Sposoby poboru próbek

·         Badania środowiskowe

 

Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych gruntów i skał

·         Rodzaje badań laboratoryjnych

·         Zasady prawidłowego charakteryzowania warstw gruntów w skał

·         Badania gruntów:

o    badania klasyfikacyjne

o    badania w celu wyznaczenia parametrów geotechnicznych, w tym: wytrzymałościowe, odkształceniowe, pęcznienia, zagęszczalności i nośności, przepuszczalności

·         Badania skał:

o    systemy klasyfikacyjne

o    badania fizyczno-mechaniczne

·         Badania składu chemicznego próbek gruntów, skał i wody podziemnej

 

Sporządzanie dokumentacji badań podłoża gruntowego

·         Rodzaje dokumentacji badań podłoża gruntowego

·         Wymagania zamawiającego publicznego

·         Wyznaczanie parametrów geotechnicznych

·         Sposoby tworzenia dokumentacji w formie elektronicznej

·         Zastosowanie rozwiązań geoprzestrzennych (GIS, bazy danych) w aspekcie cyfrowego obiegu dokumentacji

 

Monitoring powierzchniowy i wgłębny

·         Typy instrumentów pomiarowych i metody monitoringu powszechnie stosowane

·         Planowanie i raportowanie monitoringu

·         Zakres monitoringu i praktyczne przykłady jego zastosowania

 

Przetwarzanie, integracja i aktualizacja danych o podłożu gruntowym

·         Przegląd i praktyczne użycie istniejącego oprogramowania do opracowania badań podłoża gruntowego (np. platformy: Autodesk – AutoCAD Civil 3D, Bentley – Subsurface Utility Engineering, gINT)

·         Zapis geoprzestrzenny wyników badań w postaci bazodanowej (GIS)

·         Wprowadzenie do modelowania BIM i wykorzystanie go do przetwarzania i integracji danych o podłożu gruntowym

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresów:

·         pozyskiwania dostępnych informacji o terenie i danych archiwalnych o podłożu budowlanym,

·         projektowania i wykonywania badań terenowych i laboratoryjnych,

·         przetwarzania, interpretacji, analizy i oceny wyników badań,

·         przedstawiania wyników badań w określonej formie,

·         gromadzenia i archiwizowania danych.

Absolwent będzie posiadał praktyczne umiejętności przeprowadzenia badań podłoża i interpretacji wyników, a także będzie świadomy możliwości i ograniczeń stosowanych metod badawczych. 

 

Efekty kształcenia:

·         znajomość regulacji prawnych rozpoznania podłoża oraz potrzeb wykonywania badań,

·         umiejętność korzystania z archiwalnych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji metodami geodezyjnymi i teledetekcyjnymi,

·         umiejętność prowadzenia badań podłoża gruntowego metodami geofizycznymi oraz analizy i interpretacji wyników badań,

·         znajomość technik wierceń i zasad ich doboru oraz typów sondowań w zależności od warunków gruntowych,

·         znajomość metodyki prowadzenia pomiarów i badań hydrogeologicznych,

·         umiejętność wykonywania badań laboratoryjnych gruntów i skał,

·         znajomość rodzajów dokumentacji podłoża gruntowego oraz zasad ich sporządzania,

·         znajomość metod monitoringu powierzchniowego i wgłębnego,

·         umiejętność przetwarzania, integracji i aktualizacji danych o podłożu gruntowym w postaci cyfrowej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2019 r. do IX 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od VIII 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia.
  • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie studiów sprp.agh.edu.pl),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

min. 25, maks. 50

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-4, pokój 310

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Przemysław Kuras (kuras@agh.edu.pl, +48 12 617 33 26)

 

Opłaty:

5600 zł

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 216 godzin zajęć (68 godzin wykładów oraz 148 godzin laboratoriów). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.