Menedżer jakości

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością „Menedżer jakości” (www.mj.zarz.agh.edu.pl) kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP), audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji  oraz pełnomocnika ZSZ, a w alternatywnym module specjalistycznym certyfikatu audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności  i pełnomocnika bezpieczeństwa żywności.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001.

Realizując cel główny uczestnicy studiów podyplomowych z zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jakością niezbędną dla zarządzania organizacjami, wiedzę i umiejętności przekazywane przez doświadczoną kadrę szkolącą z wieloletnim praktycznym doświadczeniem.

W trakcie studiów uczestnicy przystępują do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ oraz audytora bezpieczeństwa informacji. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie wydawanych przez SGS Polska następujących certyfikatów:

 1. Audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP)
 2. Audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji (ISO 27001)
 3. Pełnomocnika ZSZ

Uczestnicy otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Menedżer jakości” wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość realizacji modułu  specjalistycznego „Menedżer jakości ds. systemów bezpieczeństwa żywności", którego efektem końcowym jest uzyskanie certyfikatów:

 1. Audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności  (ISO 22000 i FSSC 22000)
 2. Pełnomocnika systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000 i FSSC 22000)

oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Menedżer jakości ds. systemów bezpieczeństwa żywności ” wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

 

Program studiów:

1. Wybrane narzędzia i metody zarządzania jakością

 • metody i narzędzia doskonalenia jakości procesów i produktów (m.in. KAIZEN, 5S, FMEA, SPC, QFD, PARETO, ISHIKAWA i in.
 • ocena jakości usług (metoda Servqual, metoda CSI)

 

2. TQM – kompleksowe zarządzanie jakością

 • rozwój koncepcji zarządzania jakością – wprowadzenie
 • japoński model TQC i amerykański model TQM
 • rozwiązywanie problemów jakości – przegląd instrumentarium
 • wdrażanie zarządzania jakością
 • modele doskonałości  EFQM, nagrody jakości

 

3. Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania

 • zarządzanie ryzykiem w biznesie – podstawy teoretyczne
 • zarządzanie ryzykiem w różnych branżach i typach przedsiębiorstw
 • bariery rozwoju przedsiębiorstw na współczesnym rynku
 • analiza różnych typów ryzyka (np. ryzyko wynikające z finansowego aspektu działalności przedsiębiorstw, ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek, ryzyko umiędzynarodowienia działalności)
 • praktyczne rozwiązania dotyczące zarządzania ryzykiem
 • minimalizacja ryzyka w działalności gospodarczej  – praktyczne wskazówki

 

4. Rachunek kosztów jakości

 • wprowadzenie do problematyki kosztów (definicja i klasyfikacje kosztów, zasady kalkulacji kosztów)
 • ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie (zasady ewidencji rachunkowej, układy ewidencyjne kosztów)
 • informacja kosztowa w zarządzaniu jakością (zasady przygotowania informacji kosztowej dla potrzeb zarządzania, identyfikacja kosztów utrzymania jakości, identyfikacja kosztów złej jakości, standardy w zakresie ustalania i analizy kosztów jakości

 

5. System zarządzania jakością wg ISO 9001

 • historia norm dot. jakości: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 i wprowadzenie do wymagań i wytycznych tych norm
 • zarządzanie systemami jakości – sterowanie i kontrola jakości:
 • istota podejścia procesowego, mapa procesów, diagramy przepływu
 • wymagania normy ISO 9001
 • monitorowanie przepływu procesów
 • monitorowanie i pomiary rezultatów procesów
 • wskaźniki doskonałości wykonania
 • doskonalenie procesów biznesu

 

6. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

 •  aspekty prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 •  wprowadzenie do systemów zarządzania BHP
 •  wymagania i wytyczne norm PN-ISO 45001
 •  dokumentowanie systemu zarządzania BHP

 

7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

 • informacja i bezpieczeństwo informacji
 • wymagania normy
 • proces wdrażania i certyfikacji systemu
 • cykl PDCA
 • ocena ryzyka
 • postępowanie z ryzykiem
 • wybór zabezpieczeń
 • ocena zgodności systemu
 • certyfikacja

 

8. Zarządzanie środowiskowe wg ISO 14001

 • historia norm środowiskowych
 • wymagania prawne
 • wprowadzenie do systemów zarządzania środowiskowego
 • wymagania i wytyczne norm serii ISO 14000
 • normy, przepisy prawne
 • identyfikacja aspektów środowiskowych w procesie
 • identyfikacja zagrożeń w procesie
 • nowości w prawodawstwie
 • praktyczne podejście

 

9. Audity zintegrowanych systemów zarządzania

 • integracja systemów zarządzania (obszary integracji, dokumentacja zintegrowana)
 • technika planowania, koordynacji i przygotowania auditów wewnętrznych
 • technika przeprowadzania auditu
 • dokumentowanie wyników auditu
 • lista pytań kontrolnych – narzędzie audytora
 • audity zintegrowanych systemów zarządzania
 • audit dla doskonalenia, poprawy efektywności, ograniczenia ryzyka
 • wymagania normy ISO 19011
 • sylwetka audytora
 • zarządzanie auditami
 • metodyka planowania, przygotowania auditów i realizacji
 • raportowanie

 

Program dla alternatywnego modułu specjalistycznego „Menedżer jakości systemów bezpieczeństwa żywności” obejmuje pierwszych pięć przedmiotów z powyższego zestawienia oraz dodatkowe następujące przedmioty:

 

1. System HACCP wg Codex Alimentarius

 • wymagania prawne – prawo żywnościowe
 • Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne (GMP i GHP)
 • Codex Alimentarius – podstawowe informacje i definicje, omówienie zaleceń wg CAC/RCP 1-1969, rev. 4-2003
 • 7 zasad HACCP, 12 etapów wdrażania
 • rodzaje zagrożeń i płaszczyzny działań przeciwko zagrożeniom
 • Wyznaczenie CCP (Krytyczny Punkt Kontroli)
 • weryfikacja i walidacja systemu
 • dokumentacja systemu

 

 2. Certyfikacja wyrobów i usług – łańcuch produkcji żywności „od pola do stołu”

 • przykłady standardów obejmujących cały łańcuch produkcji żywności oraz mających zastosowanie w poszczególnych jego ogniwach (produkcja podstawowa, przetwórstwo, dystrybucja – m.in. GlobalGap, QS, GMP+)
 • przybliżenie informacji na temat wymagań sieci dla ich dostawców na przykładzie standardu brytyjskiego BRC (British Retail Consortium Standard Food): zakres zastosowania, wymagania standardu BRC Food, proces certyfikacji
 • przybliżenie informacji na temat wymagań sieci dla ich dostawców na przykładzie standardu IFS (International Food Standard): podstawowe obszary zastosowania, wymagania standardu IFS, proces certyfikacji

 

3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000

 • norma ISO 22000 – ogólne wiadomości i struktura standardu, definicje
 • dokumentowanie i ogólne wymagania systemu
 • polityka bezpieczeństwa żywności
 • odpowiedzialność i uprawnienia
 • planowanie SZBZ (PRP, HACCP)
 • omówienie wymagań dotyczących programów wstępnych w oparciu o specyfikację PAS220
 • komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • walidacja, weryfikacja i doskonalenie systemu
 • identyfikowalność
 • działania korygujące
 • produkt niezgodny i wycofanie wyrobu z rynku
 • proces certyfikacji FSSC 22000 (Food Safety System Certification ISO22000)

 

4. Audity wewnętrzne w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg FSSC 22000

 • metodyka wg normy ISO 19011 i ISO 22003 – definicje, zasady i cele auditu, dowody z auditu
 • profesjonalizm i rola auditora, wymagania i kompetencje
 • rola klienta i rola auditowanego
 • powody przeprowadzania auditów, przygotowanie planu auditu
 • przeprowadzanie audytu i metody auditowania
 • przygotowanie raportu po audicie i dalsze działania
 • wprowadzanie w auditowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • planowanie i przygotowanie do auditu
 • identyfikacja niegodności i ich kategoryzowanie
 • układanie listy pytań pomocniczych
 • przeprowadzanie auditu i raport z auditu

 

5. Rola Pełnomocnika w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności/Przewodniczącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • nadzorowanie wymagań prawnych
 • przygotowanie organizacji do certyfikacji systemu zarządzania
 • proces certyfikacji
 • zintegrowanie dokumentacji

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, dla osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP), certyfikat audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji, certyfikat pełnomocnika ZSZ, a w alternatywnym module specjalistycznym certyfikat audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności i certyfikat pełnomocnika systemów bezpieczeństwa żywności.

Uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę dotyczącą wdrażania i nadzoru nad systemem zarządzania jakością opartym na normach PN-ISO 9001, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma ISO 45001), bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz zarządzania środowiskowego (PN-ISO 14001), a także ISO 22000, EN-ISO 19011. Ponadto uczestnicy są zapoznawani z wybranymi zagadnieniami zarządzania jakością, a mianowicie:

Uczestnicy są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZJ, audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji oraz audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności i pełnomocnika systemów bezpieczeństwa żywności. Wszyscy zainteresowani takim egzaminem mogą do niego przystąpić w trakcie realizacji studiów podyplomowych w ramach wniesionej opłaty za studia.

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 31 X 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • oświadczenie dotyczące płatności;
 • poświadczona kopia dyplomu studiów wyższych (magistra, licencjata lub inżyniera);
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 5

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Katarzyna Książko

tel.: 12 617 43 01

kom.: 603 580 161

kksiazko@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 800 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, jeden zjazd w miesiącu.

Uruchomienie studiów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się min. 25 osób.