Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

 

Program studiów:

Semestr I (30 ECTS):

 • Teoria mnogości i logika matematyczna
 • Podstawy matematyki
 • Analiza matematyczna I
 • Równania różniczkowe
 • Wstęp do informatyki
 • Fizyka w zadaniach

Semestr II (30 ECTS):

 • Analiza matematyczna II
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary
 • Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu
 • Narzędzia informatyki.
 • Programowanie i języki programowania.
 • Wykorzystanie komputera w nauczaniu.

Semestr III (30 ECTS):

 • Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej
 • Wybrane problemy techniki
 • Trening myślenia twórczego i trening interpersonalny
 • Dydaktyka matematyki
 • Struktury i bazy danych
 • Współczesne problemy pedagogiki i metodyki nauczania
 • Aktualne problemy w oświacie
 • Seminarium dyplomowe

Praktyka:

 • Praktyka w szkole

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – matematyki.

 

Czas trwania:

3 semestry (od X 2022 r.)

 

 Termin zgłoszeń:

od 01 VI 2022 r. do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania,
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe (nr konta na stronie www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe);                      
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych 

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków

pawilon D-10, pokój 18

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Grażyna Waluś

tel.: 12 617 29 50

fax: 12 634 00 10

podyplomowe@fis.agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 500 zł – płatne w ratach I semestr – 1 500zł  (1 400 zł +100 zł / wpisowe),

II – 1 500 zł, III semestr – 1 500 zł.

 

Informacje dodatkowe:

Całość studiów obejmuje 350 godz. i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują one 18 dwudniowych zjazdów (piątek od godz. 14.00, sobota do godz. 17.00). Dodatkowy zjazd obejmuje obronę prac końcowych.

Zjazdy realizowane są w systemie hybrydowym: połowa zjazdów na miejscu – na  AGH, druga połowa w systemie zdalnym. Zajęcia praktyczne i egzaminy odbywają się na AGH, wykłady – zdalnie.

Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).