IT Business Management

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych jest edukacja osób, które wybierają ścieżkę menedżerską w branży IT. Studia są kierowane do liderów, kierowników oraz specjalistów z potencjałem na rozwój w obszarze menedżerskim w sektorze IT. Studia kształcą w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, budowania i kierowania zespołami, przywództwa, nowoczesnej ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz umiejętności menedżerskich. Mocną podstawą programową są kursy z zakresu zwinnego zarządzania projektami IT oraz z obszaru technologii i tworzenia architektury systemów informatycznych.

 

Program studiów:

Program studiów został skonstruowany z myślą o inżynierach oraz osobach, które mogą wykazać się doświadczeniem technicznym w branży IT i chcą poszerzyć swoje kompetencje w celu rozwoju w obszarze menedżerskim.
Zajęcia realizowane w ramach studiów gwarantują wysoką jakość przekazywanej wiedzy i najlepszych praktyk. Wśród wykładowców przeważają specjaliści i liderzy, osoby posiadające praktyczne doświadczanie w pracy w firmach o globalnym i lokalnym zasięgu. Wykładowcy ci na co dzień tworzą i wdrażają nowoczesne strategie dotyczące zarządzania zespołami, działami, produktem i projektami w branży IT oraz kreują nowe trendy obowiązujące w tym zakresie.  Gwarantem jakości zajęć jest również nauczanie w małych grupach studenckich (20-22 osób), prowadzone głównie w oparciu o warsztaty i konwersatoria.
Studia obejmują 222 godzin dydaktycznych podzielonych na 3 bloki tematyczne:

 • Strategic & Operation Management,
 • IT Project Management,
 • Managerial Skills.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe IT Business Management adresowane są do:  

 • absolwentów kierunków technicznych i inżynieryjnych o specjalności informatyka, elektronika, automatyka, telekomunikacja i pokrewne, którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • specjalistów: programistów, developerów, inżynierów oprogramowania, testerów itp., którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • specjalistów IT, którzy mają background techniczny (min. wykształcenie inżynieryjne, techniczne), którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT;
 • kierowników zespołu, team leaderów, menedżerów z organizacji IT, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w obszarze strategicznego zarządzania organizacją, działem lub zespołem IT;
 • menedżerów średniego szczebla (team leadearzy) i wyższego, którzy zarządzają zespołami, działami, jednostkami organizacyjnymi IT, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania talentami, tworzenia kultury organizacyjnej, strategicznego zarządzania organizacją, rozwojem pracowników.

Studia są skierowane do tych, którzy chcą rozwijać swą karierę w kierunku pracy na stanowiskach:

 • IT Manager / kierownik IT / dyrektor IT,
 • Software Engineering Manager / Software Development Manager,
 • IT/engineering Team Leader / kierownik zespołu,
 • Technical Team Leader,
 • CEO / COO / CTO,
 • Managing Director,
 • IT/engineering Resource Manager,
 • Development Manager.

oraz do właścicieli lub osób zarządzających startupami i małymi firmami branży IT.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30  IX 2022 r. lub do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu studiów;
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
 • życiorys zawodowy (CV).

Dodatkowo kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:

 • wykazać się min. dwuletnim doświadczeniem zawodowym w branży IT,
 • posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie).

W przypadku niezapełnienia limitu miejsc pod koniec rekrutacji zostaną rozpatrzone wnioski osób, które nie spełniają powyższych kryteriów.

 

Tryb zgłoszeń:

kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto.

Uczestnikami studiów podyplomowych ITBM mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich). Kandydaci powinni spełnić przynajmniej jedno z dwóch kryteriów:
- Wykazać się min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w branży IT.
- Posiadać ukończone studia wyższe z zakresu informatyki, automatyki, elektroniki, telekomunikacji lub pokrewne (minimum studia inżynierskie lub licencjackie).

W pierwszej kolejności na studia przyjmowane będą osoby spełniające minimum jeden z dwóch powyższych warunków. Pozostali kandydaci będą rekrutowani w przypadku dostępnych miejsc wolnych.

 

Liczba miejsc:

24

 

Miejsce zgłoszeń:

Dokumenty można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: chromik@agh.edu.pl

tradycyjną lub pod adres:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec

AGH, Wydział Humanistyczny

ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

(z dopiskiem: "IT Business Management", pokój 25)

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec

tel.:  +48 12 617 43 51;

kom. + 48 885 953 555

chromik@agh.edu.pl
 

 

Opłaty:

8500 zł (możliwość płatności w dwóch ratach po 4250 zł)

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 

Informacje dodatkowe:

 • Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Wydziale Humanistycznym AGH,
  ul. Czarnowiejska 36, Budynek C-7, Kraków.
 • Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1
 • Opiekunem merytorycznym studiów jest Justyna Pawlak-Mihułka (www.freenovation.org).
 • W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na uczelni, zaplanowane zajęcia i spotkania będą realizowane w trybie e-learningu.