Inżynieria jakości oprogramowania

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów „Inżynieria jakości oprogramowania” (http://qa.agh.edu.pl/)  jest zdobycie wiedzy na temat sposobów zapewnienia jakości systemów informatycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, projektowania i automatyzacji testów oprogramowania. Końcowym efektem jest uzyskanie certyfikatu: ISTQB® Certified Tester - Foundation Level. Studia kierowane są do osób, które:

 • Posiadają dyplom studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich;
 • Posiadają podstawową znajomość obsługi komputera (system Windows)
 • Posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
 • Chcą przygotować się do pracy w zawodzie testera oprogramowania;
 • Zajmują się zawodowo zagadnieniami jakości systemów informatycznych;
 • Chcą przygotować się do egzaminu ISTQB® Foundation Level;
 • Chcą nauczyć się automatyzować testy aplikacji webowych przy użyciu języka JAVA.

 

Program studiów:

1.      Teoria testowania

Na zajęciach słuchacze poznają podstawy teoretyczne procesu wytwarzania oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia jakości. Słuchacze poznają pojęcia z branży IT, najważniejsze podejścia do wytwarzania oprogramowania oraz do testów - m.in. planowanie, typy testów oraz podstawowe techniki ich projektowania.

2.      Testowanie oprogramowania

Na zajęciach laboratoryjnych słuchacze wykorzystają wiedzę zdobytą na Teorii Testowania do zaplanowania i zaprojektowania testów do istniejącej aplikacji webowej. Część zajęć zostanie przeprowadzona w podziale na zespoły Scrumowe aby przybliżyć studentom tę metodykę wytwarzania oprogramowania.

3.      Podstawy programowania obiektowego I

Na zajęciach słuchacze zapoznają się ze składnią języka Java oraz dobrymi praktykami podczas tworzenia kodu. Poruszone zostaną pojęcia programowania obiektowego i ich praktyczne wykorzystanie. Dodatkowo omówione zostaną podstawy pracy w środowisku IntelliJ oraz narzędzie MAVEN.

4.      Relacyjne systemy baz danych

Na zajęciach przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące baz danych, ich rodzajów i zastosowania. Słuchacze poznają wyrażenia SQL oraz zasady budowania zapytań SQL oraz ich wykonywania na przykładzie bazy danych w systemie MS SQL Server.

5.      Wybrane narzędzia wspomagające testowanie oprogramowania

Na zajęciach słuchacze zapoznają się z podstawowymi typami narzędzi wykorzystywanymi w branży IT, m.in. narzędziami do zarządzania projektami, testami oraz błędami oprogramowania. Ponadto studenci poznają podstawy wersjonowania kodu na podstawie rozproszonego systemu kontroli wersji GIT oraz język skryptowy Batch.

6.      Automatyzacja testów oprogramowania I

Na wykładach przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące protokołu HTTP oraz architektury REST. Na laboratoriach słuchacze poznają narzędzia wspomagające testowanie serwisów webowych oraz zaprojektują i wykonają testy wybranego serwisu REST.

7.      Automatyzacja testów oprogramowania II

W ramach przedmiotu studenci poznają prawidłowe podejście i dobre praktyki w pisaniu testów automatyczych. Poznają narzędzia do automatyzacji aplikacji webowych oraz wzorce projektowe niezbędne w pisaniu czytelnego i łatwo utrzymywalnego kodu testów automatycznych. Na laboratoriach studenci wykorzystają zdobytą wiedzę na automatyzację przygotowanych na wcześniejszych przedmiotach manualnych scenariuszy testowych dla aplikacji webowej.

8.      Zarządzanie środowiskiem testowym

Na zajęciach studenci zapoznają się z jednym z najpopularniejszych środowisk ciągłej integracji. Uczą się jak połączyć elementy poznane na innych przedmiotach i stworzyć od początku do końca środowisko do regularnego uruchamiania testów automatycznych.

9.  Przygotowanie do egzaminu ISTQB®

Przedmiot podsumowujący i ugruntowujący wiedzę z zakresu ISTQB Foundation Level

10.  Podstawy programowania obiektowego II

W ramach przedmiotu studenci zaimplementują aplikację w języku Java, która rozwiąże zadany problem.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Inżynierii jakości oprogramowania/Software Quality Engineering zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Teorii testowania w tym sposobów zapewnienia jakości oprogramowania, najważniejszych modeli wytwarzania oprogramowania, technik projektowania testów;
 • Programowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych;
 • Projektowania przypadków testowych na podstawie specyfikacji i struktury;
 • Pracy w metodologii Scrum;
 • Narzędzi wspomagających pracę testera;
 • Narzędzi umożliwiających automatyzację pracy oraz testowania;
 • Specyfiki pracy w dużych firmach informatycznych;

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pomogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach Testera Oprogramowania lub pokrewnych. 

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od V do IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy ( do pobrania);
 • oświadczenie dotyczące płatności;
 • poświadczona kopia dyplomu studiów wyższych (magistra, licencjata lub inżyniera);
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

34

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 5

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Katarzyna Książko

tel.: 12 617 43 01

kom.: 603 580 161

qa@agh.edu.pl

 

Opłaty: 7 000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.

Uruchomienie studiów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się min. 30 osób.