Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 195 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa, projektowania i eksploatacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

 

Program studiów:

 • Budownictwo
 • Prawo budowlane, gospodarcze i ochrony środowiska
 • Geoinżynieria
 • Projektowanie instalacji na gaz płynny
 • Termodynamika gazu ziemnego
 • Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne
 • Projektowanie, budowa i rehabilitacja techniczna rurociągów z wykorzystaniem technologii bezwykopowych
 • Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych
 • Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Pomiary przepływu cieczy i gazu w rurociągach

 

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2023 r. do IX 2024 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie  wniesienia  opłaty  za  studia  podyplomowe  za  pierwszy  semestr  studiów,  nie później  niż  w  terminie  14  dni  przed  rozpoczęciem  zajęć  dydaktycznych  w  ramach  studiów podyplomowych

 

Liczba miejsc:

30

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pokój 130

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Małgorzata Formela

tel.: 12 617 22 05

mformela@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych (piątek od godz. 15.00, sobota w godz. 8.15-17.30).

Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.