Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Tematyka studiów obejmuje najważniejsze problemy realizacji i użytkowania szerokiej klasy systemów komputerowych. Przekrój podstawowych zagadnień współczesnej informatyki stanowi bazę dla bardziej szczegółowego przygotowania uczestnika w wybranym przez niego kierunku zainteresowań (kształcenie w profilach).

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje dwie fazy kształcenia:

I część ogólną (146 godz.), prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej projektowania i eksploatacji współczesnych systemów informatycznych;

II część (78 godz.), reprezentującą wybrane profile działalności praktycznej, związane z aktualnym lub zamierzonym obszarem zatrudnienia. Profile te, pozostawione do wyboru przez uczestników, to:

  • Programowanie
  • Inżynieria oprogramowania i zarządzanie projektami
  • Administracja systemami komputerowymi
  • Programowanie aplikacji WWW
  • Podstawy programowania urządzeń mobilnych

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z informatyki, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki, związane ze specyfiką prowadzonej działalności praktycznej.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w wybranej specjalizacji. Dzięki solidnej wiedzy w zakresie podstaw informatyki, absolwent będzie miał możliwość samodzielnego jej pogłębiania w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości. Dzięki wiedzy w zakresie współczesnych technologii informatycznych i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów absolwenci będą mogli tworzyć koncepcje, projektować, implementować, eksploatować lub nadzorować współczesne systemy informatyczne.

Absolwenci studiów powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinni posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania. Dodatkowo po drugim semestrze studiów absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności specjalistyczne w zakresie wybranego profilu.

Tryb zaliczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedmiotu i podawany jest na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Świadectwa, które otrzymują nasi absolwenci, są zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 30 IX 2022 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc)

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę WWW:

podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/InformatykaPPES/

Następnie wymagane do przyjęcia dokumenty należy przesłać do sekretariatu studiów drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego osobistego potwierdzenia składanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów).

 

 

Liczba miejsc:

min. 16, maks. 38

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,

pawilon D-17 (Centrum Informatyki), pokój 2.13

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Agata Rzepka

(012) 328 34 14

rzepka@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5600 zł (w tym opłata wpisowa w wysokości 100 zł)
Opłatę należy wnieść w dwóch ratach: 3500 zł za I semestr i 2100 zł za II semestr.

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 224 godz. zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (łącznie ok. 15 zjazdów). W przypadku epidemii zajęcia będą odbywać się zdalnie w formie telekonferencji. Aby przygotować się do zajęć laboratoryjnych może być wówczas konieczna instalacja darmowego oprogramowania wg. instrukcji przygotowanych przez prowadzących.