Informatyka i Zarządzanie-Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany [MBI – IODO]

Charakterystyka studiów:

Koncepcja realizacji programu studiów „MBI–IODO” poziom zaawansowany, powstała
w oparciu o sygnalizowane potrzeby rozwijania kompetencji absolwentów studiów podyplomowych dla inspektorów ochrony danych osobowych poziomu podstawowego AGH. Zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 27 kwietnia 2016r oraz prognozowanych oczekiwań i potrzeb wzmacniania kadr / zasobów ludzkich na rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w społeczeństwie informacyjnym.

Oferta specjalistycznego kształcenia jest zgodna z ideą wyrażoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) obowiązującego w pełnym zakresie od 25 maja 2018 r.

Propozycja stanowi wyjście poza wąski zakres kształcenia inspektorów ochrony danych na rzecz interdyscyplinarnego kształcenia MENEDŻERÓW potrafiących organizować grupy osób funkcyjnych w celu sprawnego wykonywania zadań związanych z przekształcaniem danych osobowych, informacji biznesowych i innych istotnych informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Intencją autora i zaangażowanej kadry jest wykształcenie wysokokwalifikowanej kadry zarządzającej / menedżerskiej Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji. Innowacyjny program i dobór treści będzie sprzyjać zagwarantowaniu merytorycznego przygotowania słuchaczy i w efekcie ułatwi wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji wg polskiego i europejskiego porządku prawnego.

Dodatkową wartością studiów jest aspekt infologiczny co oznacza skupienie uwagi na informacji jako treści dostarczanej przez komunikat (wiadomość). Określenie i badanie właściwości informacji, jej funkcji, różnorodności oraz tych jej cech jakościowych, które przez użytkowników są traktowane jako ważne w procesach jej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Program studiów:
Program studiów jest nowatorską dotychczas nierealizowaną kompozycją transdyscyplinarnych treści prowadzących do uzyskania umiejętności zawierających elementy:

 • Prawa ochrony danych i prywatności w społeczeństwie informacyjnym,
 • Zarządzania organizacją, budowaniem funkcjonalności systemów bezpieczeństwa informacji,
 • Praktycznych aspektów edukacji i rozwoju świadomości w problematyce bezpieczeństwa danych osobowych i aktywów informacyjnych,
 • Sprawności w zakresie audytowania procesów planowania i wdrażania rozwiązań organizacyjno-technicznych w organizacji.

Proponowany tryb specjalistycznego kształcenia podyplomowego w formie wykładów, warsztatów przedmiotowych i ćwiczeń oraz prezentacji i symulacji prowadzenia zajęć zapewni wyrabianie odpowiednich nawyków i sprawności w działaniu. Ponadto uwzględniono jakościowe przygotowanie osób funkcyjnych w obszarach nadzoru przetwarzania i zabezpieczania aktywów informacyjnych

 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów posiada bogatą wiedzę i umiejętności menedżera / koordynatora prac zespołów dziedzinowych w zakresie przygotowania organizacji do sprawnego realizowania ustawowych obowiązków. Jest dysponentem szczegółowej wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, w tym zadań szkoleniowych i audytowych.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje, które zostały opisane w efektach kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze nauk społecznych i wymiarze kształcenia praktycznego w obszarach:

 • wiedza,
 • umiejętności,
 • profil praktyczny,
 • kompetencje społeczne.

 

Efekty powyższe absolwent uzyskuje w wymiarze edukacji formalnej, która łączy w sobie:

 • elementy wiedzy z zakresu prawa prywatności, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych,
 • informatyki stosowanej,
 • psychologii i zarządzania personelem,
 • zarządzania w skomplikowanych strukturach organizacyjnych,
 • audytu bezpieczeństwa informacji

Absolwent nabywa kwalifikacje audytora wg standardu ISO PN 27001.

 

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób pragnących rozwijać umiejętności i zdobyć formalne wykształcenie do pełnienia obowiązków menedżerów bezpieczeństwa informacji systemu oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Kierowana jest w szczególności do:

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
 • audytorów SZBI lub audytorów wewnętrznych;
 • Inspektorów Ochrony Danych;
 • kierowników komórek organizacyjnych  (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
 • doradców i konsultantów, kierowników komórek organizacyjnych;
 • osób zamierzających zmienić lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe;
 • absolwentów różnych kierunków studiów.

 

Szczegóły na stronie Katedry Automatyki i Robotyki
WEAIiIB AGH - www.kair.agh.edu.pl.

 

Czas trwania:
2 semestry (od X 2020 r. do VI 2021 r.)

 

Termin zgłoszeń:
od IX 2020 r. do wyczerpania miejsc

 

Warunki rekrutacji:

 • Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe pierwszego stopnia (licencjat/inżynierskie) lub drugiego stopnia (z dowolnego obszaru);
 • limit przyjęć : 30 osób
 • kwalifikacja kandydatów odbywa się wg kolejności zgłoszeń
 • sprawdzenie wiedzy z zakresu podstawowego ABI/IODO, przy czym:

- absolwenci studiów podyplomowych „ABI” lub „IODO” AGH – zwolnieni z egzaminu;

- absolwenci studiów podyplomowych ABI lub IODO innych uczelni – rozmowa kwalifikacyjna oraz zadanie problemowe;

- osoby bez ukończonych studiów podyplomowych z ABI lub IODO obowiązuje egzamin wstępny

EGZAMIN WSTĘPNY - zakres przedmiotowy egzaminu

Egzaminy wstępne zrealizowane zostaną w oparciu o literaturę dotyczącą programu i treści studiów wstępnych - Konstytucja, Ustawa ODO, RODO, DODO, Ustawa o informatyzacji [...], Rozporządzenie KRI, PN ISO /IEC rodziny 27000/27001/27005/24762.

Forma egzaminu:

 • test pojęć problematyki bezpieczeństwa informacji;
 • zadanie problemowe / audytowe

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • opcjonalnie: posiadane dokumenty o ukończeniu studiów/kursów z zakresu ochrony danych osobowych (związane z rekrutacją).

PO ZAKWALIFIKOWANIU:

 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:
Przesłanie wymaganych dokumentów i potwierdzenia opłaty wpisowej 100 zł na konto uczelni (Nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922).

 

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-1, III piętro, pokój 310

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Barbara Leśniak (barbaral@agh.edu.pl)
tel.: (12) 617 28 30

 

Opłata za oba semestry:  

4300 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie .