Informatyka i Zarządzanie-Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany [MBI – IODO]

Charakterystyka studiów:

Koncepcja i cel realizacji programu studiów Informatyka i zarządzanie- moduł  Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych [MBI – IODO] poziom zaawansowany, powstała w oparciu o sygnalizowane potrzeby rozwijania kompetencji absolwentów studiów podyplomowych dla inspektorów ochrony danych osobowych poziomu podstawowego AGH. Zmiany przepisów prawa, które weszły  w życie z dniem 27 kwietnia 2016 r. oraz prognozowanych oczekiwań i potrzeb wzmacniania kadr / zasobów ludzkich na rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w społeczeństwie informacyjnym.

Oferta specjalistycznego kształcenia jest zgodna z ideą wyrażoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) obowiązującego w pełnym zakresie od 25 maja 2018r. Propozycja stanowi wyjście poza wąski zakres kształcenia inspektorów ochrony danych na rzecz interdyscyplinarnego kształcenia MENEDŻERÓW potrafiących organizować grupy osób funkcyjnych w celu sprawnego wykonywania zadań związanych z przekształcaniem danych osobowych, informacji biznesowych  i innych istotnych informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Intencją autora i zaangażowanej kadry jest wykształcenie wysokokwalifikowanej kadry zarządzającej / menedżerskiej Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji. Innowacyjny program i dobór treści będzie sprzyjać zagwarantowaniu merytorycznego przygotowania uczestników i w efekcie ułatwi wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji wg polskiego i europejskiego porządku prawnego. Dodatkową wartością studiów jest aspekt infologiczny, co oznacza skupienie uwagi na informacji jako treści dostarczanej przez komunikat (wiadomość). Określenie i badanie właściwości informacji, jej funkcji, różnorodności oraz tych jej cech jakościowych, które przez użytkowników są traktowane jako ważne w procesach jej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania.

 

Program studiów: 

Program studiów jest nowatorską dotychczas nierealizowaną kompozycją transdyscyplinarnych treści prowadzących do uzyskania umiejętności zawierających elementy:

 • Prawa ochrony danych i prywatności w społeczeństwie informacyjnym,
 • Zarządzania organizacją, budowaniem funkcjonalności systemów bezpieczeństwa informacji,
 • Praktycznych aspektów edukacji i rozwoju świadomości w problematyce bezpieczeństwa danych osobowych i aktywów informacyjnych,
 • Sprawności w zakresie audytowania procesów planowania i wdrażania rozwiązań organizacyjno-technicznych w organizacji.

 

Proponowany tryb specjalistycznego kształcenia podyplomowego w formie wykładów, warsztatów przedmiotowych i ćwiczeń oraz prezentacji i symulacji prowadzenia zajęć zapewni wyrabianie odpowiednich nawyków i sprawności w działaniu. Ponadto uwzględniono jakościowe przygotowanie osób funkcyjnych  w obszarach nadzoru przetwarzania i zabezpieczania aktywów informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) i ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021, poz. 670) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (na podstawie art. 18 ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017, poz. 2247), dalej KRI.

 

Do kogo adresowane są studia podyplomowe:

Zgodnie z założeniami kandydaci mogą rozwijać umiejętności i zdobyć formalne wykształcenie do pełnienia obowiązków menedżerów bezpieczeństwa informacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Propozycja kierowana jest  w szczególności  do:

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
 • audytorów SZBI lub audytorów wewnętrznych;
 • Inspektorów Ochrony Danych;
 • kierowników komórek organizacyjnych  (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
 • doradców i konsultantów, kierowników komórek organizacyjnych;
 • osób zamierzających zmienić lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe;
 • absolwentów różnych kierunków studiów.

 

Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: 

 • ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia;
 • brak wymagań profilu specjalności zawodowej;
 • kwalifikacja kandydatów odbywa się według kolejności zgłoszeń, 
 • dokonanie wpłaty (nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiada bogatą wiedzę i umiejętności menedżera / koordynatora prac zespołów dziedzinowych w zakresie przygotowania organizacji do sprawnego realizowania ustawowych obowiązków. Jest dysponentem szczegółowej wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, w tym zadań szkoleniowych i audytowych.

 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje, które zostały opisane w efektach kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze nauk społecznych i wymiarze kształcenia praktycznego w obszarach:

- wiedza,

- umiejętności,

- profil praktyczny,

- kompetencje społeczne.

 

Efekty powyższe absolwent uzyskuje w wymiarze edukacji formalnej, która łączy w sobie:

- elementy wiedzy z zakresu prawa prywatności, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, 

- informatyki stosowanej, 

- psychologii i zarządzania personelem, 

- zarządzania w skomplikowanych strukturach organizacyjnych,

- audytu bezpieczeństwa informacji 

Absolwent nabywa kwalifikacje audytora wg standardu ISO PN 27001.

 

Czas trwania:

2 semestry 

 

Termin zgłoszeń:

 październik 2022 r. - do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w AGH
 • odpis dyplomu studiów wyższych (licencjat/inż./mgr)
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe (możliwość wpłaty za każdy semestr osobno).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

20 uczestników (możliwość prowadzenie 2 grup w jednym semestrze)

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Katedra Automatyki i Robotyki, Bud B-1 pok. 309 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Dorota Kaganek

tel.: 12 617 28 82; kom. 885 974 474

mail: dkaganek@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 400 zł (I semestr: 2 200 zł, II semestr: 2 200 zł)