HR Business Partner

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli HR Business Partnera w różnych organizacjach. Studia są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania na dzisiejszym rynku pracy związane z pracą partnera strategicznego w zarządzaniu ludźmi. Pozwolą uzupełnić wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim i wspierania strategii biznesowej organizacji poprzez efektywne zarządzanie ludźmi, w tym również w czasie zmian i pojawiających się kryzysów. Studia pozwolą rozwinąć umiejętności dotyczące kreowania marki pracodawcy, budowania wspierającego środowiska pracy oraz dobrych relacji z najważniejszymi partnerami społecznymi. Zajęcia warsztatowe nakierowane na rozwój kompetencji miękkich pozwalają na rozwój własnych umiejętności interpersonalnych zwiększając efektywność pracy własnej jak również efektywność pracy zespołu.

 

Program studiów:

Moduł I. Strategiczna rola HR w kształtowaniu wartości organizacji

1. Strategiczne zarządzanie i pomiar efektów HR

2. Analityka w HR

3. Controlling personalny

4. Praca HR Business Partnera w praktyce

5. Zarządzanie zmianą

 

Moduł II. Tworzenie i realizacja procesów HR

6. Skuteczne pozyskiwanie pracowników

7. Rozwijanie potencjału pracowników

8. Zarządzanie kompetencjami

9. Motywowanie i wynagradzanie

10. Praktyczne aspekty stosowania prawa pracy dla HR Business Partnera

11. Zarządzanie projektami

 

Moduł III. Employer Branding

12. Budowanie marki pracodawcy

13. Rola HR w kreowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji

 

Moduł IV. Miękkie aspekty pracy HR Business Partnera

14. Coaching umiejętności własnych

15. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

16. Przywództwo i zarządzanie zespołem

 

Sylwetka absolwenta:

Uczestnicy studiów podyplomowych HR Business Partner będą przygotowani do profesjonalnego planowania i projektowania procesów i narzędzi w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach różnego typu (produkcyjnych, usługowych, start-up, organizacji z sektora NGO). Będą rozumieli w jaki sposób wspierać strategię biznesową organizacji poprzez efektywne zarządzanie ludźmi w organizacji. Będą wiedzieli, jak kształtować strategię HR i mierzyć efektywność działań w tym obszarze poprzez wykorzystanie metod analitycznych. Ponadto będą potrafili dobrać właściwe narzędzia i metody w obszarach funkcjonalnych HR, wspierających zarządzanie ludźmi w organizacji. Będą potrafili skutecznie kreować markę pracodawcy poprzez społecznie odpowiedzialne działania w obszarze HR czy tworzenie wspierającego środowiska pracy.  Uczestnicy studiów będą mieli możliwość rozwoju kompetencji społecznych z zakresu coachingu umiejętności własnych, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów a także przywództwa i zarządzania zespołem.  

 

Czas trwania:

2 semestry (X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

1 VI - 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

do 30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 202

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Agnieszka Pohl

tel. 12 617 42 02

apohl@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

6 900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym: sobota godz.9.00-18.00, niedziela godz. 9.00-18.00. Przeważnie 1 zjazd w miesiącu.