Górnictwo podziemne

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni technicznych (z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera), którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu górnictwa podziemnego, a w szczególności do tych, którzy zamierzają ubiegać się o:

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych, wynikających z prawa geologicznego i górniczego (art.54 ust.3.p.1),
 • przyjęcie na II stopień studiów (magisterskich) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Inżynieria Górnicza, specjalność Górnictwo Podziemne.

Studia podyplomowe „Górnictwo Podziemne” spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących czynności w dozorze i wyższym dozorze w specjalności górniczej oraz kierownika i zastępcy kierownika działu (górniczego, techniki strzałowej, tąpań) ruchu zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).

Studia trwają 2 semestry i obejmują 244 godz. zajęć dydaktycznych. Program studiów realizowany  jest w formie wykładów, ćwiczeń,  seminariów i umożliwia uzyskanie 60 punktów ECTS. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

 

Program studiów:

 • Na studiach realizowane są następujące przedmioty:
 • Geologia złożowa i górnicza,
 • Górnictwo ogólne,
 • Zarys geomechaniki,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • Geodezja i kartografia górnicza,
 • Górnictwo podziemne,
 • Aerologia górnicza,
 • Urządzenia elektryczne,
 • Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie,
 • Budownictwo podziemne,
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż,
 • Podstawy wiertnictwa,
 • Technika strzelnicza,
 • Maszyny i urządzenia górnicze,
 • Zagrożenia naturalne w górnictwie,
 • Hydrogeologia górnicza,
 • Pożary podziemne.

Ramowe treści kształcenia dla ww. przedmiotów zbieżne z treściami zawartymi w programie zajęć dydaktycznych SYLLABUS na studiach I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Inżynieria Górnicza, z modułem obieralnym z zakresu Górnictwa Podziemnego. 

 

Sylwetka absolwenta:

Kształcenie w zakresie górnictwa podziemnego zapewni słuchaczom nabycie wiedzy w zakresie nauk o ziemi oraz technik i technologii eksploatacji podziemnej kopalin stałych. Odpowiednio przygotowany program nauczania obejmuje szeroką gamę treści kierunkowych (m. in. geologia, górnictwo, geomechanika, aerologia górnicza, bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie, prawo górnicze i geologiczne, technika wiertnicza i strzelnicza, technika podziemnej eksploatacji złóż, zagrożenia naturalne oraz pożary podziemne). Dopełnieniem procesu dydaktycznego jest wykonanie Pracy Końcowej z zakresu techniki podziemnej eksploatacji złóż.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

V 2022 r. do IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

 

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną edycję, kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.

 

Liczba miejsc:

18

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pokój nr 12

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia: 

mgr inż. Wojciech Cyrnek (tel. 12 617 20 74, wocy@agh.edu.pl)

Marek Pers (tel. 12 617 20 74, pers@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

4500 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (od godz. 16.30) oraz w soboty i niedziele  (od godz. 8.30). Przewiduje się prowadzenie niektórych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu).