Górnictwo odkrywkowe

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także do osób posiadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do zmiany kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów, absolwent będzie mógł wykazać się znajomością technologii odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisów prawa geologicznego i górniczego, jak również zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu górnictwa odkrywkowego będzie świadczyło o posiadaniu odpowiedniego przygotowania zawodowego przy ubieganiu się o kwalifikacje w zakresie dozoru górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych.

 

Program studiów:

 • Geologia złożowa i geologiczna obsługa kopalń
 • Stateczności skarp i zboczy
 • Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie
 • Podstawy odkrywkowej eksploatacji złóż
 • Transport w górnictwie odkrywkowym
 • Zwałowanie w górnictwie odkrywkowym
 • Prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
 • Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
 • Odwadnianie kopalń odkrywkowych z elementami hydrogeologii
 • Technika strzałowa w górnictwie odkrywkowym
 • Projektowanie kopalń odkrywkowych
 • Technologia przeróbki surowców mineralnych w górnictwie odkrywkowym
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych
 • Dobór i eksploatacja układów cyklicznych
 • Dobór i eksploatacja układów KTZ

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów nabędą aktualną wiedzę z tematyki górnictwa odkrywkowego, obejmującą wszystkie etapy związane z prowadzeniem działalności górniczej.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi zdobycie kwalifikacji ogólnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawa geologiczno-górniczego.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VII 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 30 IX 2022 r. (Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego (licencjackich, inżynierskich) lub drugiego stopnia (magisterskich),
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty w formie skanu należy dostarczać drogą elektroniczną do osób przyjmujących zgłoszenia.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Sekretariat Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pokój 202

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr inż. Dorota Łochańska (tel. 12 617 21 09, lochan@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

4600 zł

 

Informacje dodatkowe:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej, tj. 70% zajęć odbywa się w formie stacjonarnej na AGH w Krakowie (średnio jeden raz w miesiącu w weekend), a 30% zajęć prowadzona jest w trybie on-line w formie e-learningu. Jeden zjazd w drugim semestrze obejmuje zajęcia praktyczne w Centralnym Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach. Łącznie odbywa się 7 zjazdów. W ramach programu studiów przewidziane są dwa egzaminy semestralne oraz obrona pracy końcowej.