Geoinformacja w rozpoznaniu podłoża budowlanego

Charakterystyka studiów:

Studia są adresowane do osób pracujących lub związanych z branżą geologiczną lub budowalną, które chcą podnieść kwalifikacje poprzez poszerzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie cyfryzacji i geopozycjonowania wyników badań rozpoznania podłoża budowlanego oraz sporządzania cyfrowej dokumentacji badań podłoża z wykorzystaniem nowoczesnych baz i modeli geoprzestrzennych. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (projektowanie, realizacja, dokumentowanie badań podłoża budowlanego), jak i osób pracujących w administracji państwowej.

Studia są poświęcone wykorzystaniu technologii geoinformacyjnych w procesie cyfryzacji rozpoznania podłoża budowlanego. Szczególny nacisk jest położony na przetwarzanie informacji geoprzestrzennej, a także jej pozyskiwanie w sposób bezpośredni oraz przy użyciu technik teledetekcyjnych o charakterze interdyscyplinarnym.

Znaczenie informacji geoprzestrzennej w inżynierii lądowej jest coraz większe. Jako wyraźny przykład należy wskazać „Wytyczne projektowania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”, wprowadzone do stosowania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w 2019 r., których istotną częścią jest propozycja wykorzystania baz danych geoprzestrzennych w dokumentowaniu badań podłoża. Zespół opracowujący program studiów podyplomowych brał aktywny udział w opracowaniu tych wytycznych, które są aktualnie wykorzystywane nie tylko przez branżę drogową, ale także komunikacyjną i energetyczną.

Ze względu na różnorodny charakter danych o podłożu budowlanym, niezbędne jest użycie systemu informacji geograficznej (geographical information system, GIS) jako środowiska umożliwiającego gromadzenie informacji przestrzennej w sposób spójny. Systemy GIS są wykorzystywane do prowadzenia wszelkiego rodzaju zasobów informacji przestrzennej. W standardach GIS prowadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (m.in.: ewidencja gruntów i budynków, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych), Centralna Baza Danych Geologicznych i wiele innych. Cyfrowy sposób zapisu tych danych wpisuje się we współczesny trend projektowania w inżynierii lądowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Wśród technologii geoinformacyjnych w inżynierii lądowej obecna jest technologia BIM (building information modeling). Jest ona szczególnie rozwinięta w branży budownictwa kubaturowego, dla którego obowiązują standardy międzynarodowe, i intensywnie rozwijana w zakresie standardów dla budownictwa infrastrukturalnego. Nowoczesne budownictwo cyfrowe bazuje na wiarygodnej informacji geoprzestrzennej o podłożu. Na świecie są prowadzone prace zmierzające do szerokiego wykorzystania danych o podłożu budowlanym do projektowania, określane jako „BIM for the subsurface” czy „GeoBIM” (przykłady: szwedzka inicjatywa badawczo-rozwojowa TRUST czy brytyjski zespół Keynetix). Światowe wzorce w dziedzinie cyfryzacji danych o infrastrukturze podziemnej będą pojawiać się w Polsce, podobnie jak miało to miejsce w przypadku technologii BIM.

 

Dokładne informacje dotyczące przebiegu studiów, program, szczegółowych zagadnień poruszanych na zajęciach oraz sylwetki prowadzących można uzyskać pod adresem: girp.agh.edu.pl

 

Program studiów:

Pierwszy semestr zajęć rozpoczyna przedmiot poświęcony potrzebom oraz prawnym uwarunkowaniom rozpoznania podłoża gruntowego. Oprócz określenia regulacji prawnych i technicznych, istotną treścią przedmiotu jest wskazanie przypadków problemowych w oparciu o materiały archiwalne. Ponadto część zajęć będzie poświęcona kwestiom formalnym regulacji infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Drugi przedmiot jest poświęcony wykorzystaniu technik geodezyjnych i teledetekcyjnych w rozpoznaniu podłoża. Ich znaczenie zostało podkreślone w ww. wytycznych badań podłoża gruntowego stosowanych w GDDKiA. Koncepcje baz danych, zawarte w tych wytycznych stanowią także punkt wyjścia dla kolejnego przedmiotu, który jest poświęcony metodom prowadzenia badań geofizycznych, mającym w dużej mierze charakter teledetekcyjny. Szczególna uwaga jest zwrócona na dobór metod badań oraz zakresu ich stosowania. Ostatni przedmiot pierwszego semestru jest poświęcony modelowaniu informacji o obiektach podziemnych. Przetwarzanie i zarządzanie danymi o infrastrukturze podziemnej będzie prowadzone przy użyciu znanego na świecie specjalistycznego oprogramowania. Część zajęć semestru pierwszego będzie prowadzona w formie praktycznej, m.in. terenowej.

W drugim semestrze prowadzone będą zajęcia obejmujące badania geotechniczne, w tym sondowania oraz techniki wiercenia i pobierania prób. Omówione zostaną możliwości prowadzenia cyfrowej dokumentacji badań, również w warunkach terenowych. Kolejny przedmiot dotyczy zasad i możliwości sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS). Głównym celem tych zajęć jest zapewnienie spójności geoprzestrzennej wyników badań podłoża o charakterze interdyscyplinarnym. Trzeci przedmiot drugiego semestru jest poświęcony technologii BIM, a szczególnie jej integracji ze środowiskiem GIS w zakresie wykorzystania danych o podłożu budowlanym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona platformom CDE (common data environment), umożliwiającym współpracę i wymianę danych między branżami AEC (architecture, engineering and construction). W rozpoznaniu podłoża budowlanego oprócz badań istotne znaczenie ma również monitoring podłoża i posadowionych w nim obiektów. Z tego powodu semestr drugi będzie uzupełniony przedmiotem obejmującym zagadnienia monitoringu powierzchniowego i wgłębnego. W ramach zajęć planowana jest praktyczna prezentacja urządzeń stosowanych w systemach monitoringu.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresów:

 • krajowych oraz międzynarodowych uwarunkowań prawnych dotyczących wykonywania badań w celu rozpoznania podłoża budowlanego,
 • doboru właściwych technik inwazyjnych oraz teledetekcyjnych w celu pozyskania aktualnych danych o podłożu budowlanym,
 • pozyskiwania i analizy archiwalnych materiałów zasobu geodezyjnego i geologicznego dotyczących podłoża budowlanego,
 • wykorzystania pozyskanych danych w celu ich przetwarzania, analizy i interpretacji, a także oceny wyników,
 • geopozycjonowania informacji o podłożu budowlanym,
 • integracji geoprzestrzennej wyników badań w celu gromadzenia i archiwizacji spójnej dokumentacji w postaci cyfrowej,
 • systemów informacji geograficznej i BIM (modelowania informacji o budynkach) oraz integracji danych pomiędzy nimi,
 • gromadzenia i archiwizowania danych o podłożu w postaci cyfrowej,
 • dokumentowania wyników badań w formie zgodnej z obowiązującymi standardami,
 • prowadzenia monitoringu powierzchniowego i wgłębnego.  

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2020 r. do IX 2021 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od VII 2020 r. do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

maks. 50

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-4, pokój 310

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Email kontaktowy: girp@agh.edu.pl (pytania, rekrutacja, zgłoszenia)

 

dr inż. Przemysław Kuras

kuras@agh.edu.pl

tel: +12 617 33 26

kom. 669 768 739

 

mgr inż. Marta Gabryś

gabrys@agh.edu.pl

tel: +12 617 33 26

kom.: 723 466 581

 

Opłaty:

5600 zł (2800 zł za każdy semestr)

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 216 godzin zajęć (71 godzin wykładów, 113 godzin ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz 32 godziny zajęć terenowych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.