Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe "Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem" mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi  budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management.

 

Program studiów:

Program studiów nawiązuje do głównych obszarów dziedziny FM, to jest do czynników ludzkich i środowiskowych oraz działania i utrzymania budynku. W ramach czynników ludzkich i środowiskowych zajęcia będą nawiązywały do problemów zdrowia, bezpieczeństwa, komfortu, zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy, a w ramach działania i utrzymania budynku do problematyki prowadzenia, utrzymania i dysponowania systemami technicznymi budynku, wyposażeniem i wybranymi elementami zewnętrznymi.

Program studiów zawiera następujące moduły kształcenia:

  • Budynek inteligentny, jako nowoczesny obiekt zarządzania;
  • Systemy zapewnienia komfortu fizycznego w budynkach inteligentnych;
  • Systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych;
  • Systemy techniczne w inteligentnych budynkach;
  • Systemy informatyczne w inteligentnych budynkach;
  • FM w praktyce.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych Facility Management -  zarządzanie inteligentnym budynkiem - rozwiną swoje umiejętności inżynierskie oraz menedżerskie w zakresie ogólnego zarządzania budynkiem. Zapoznani zostaną z tradycyjnymi i najnowszymi systemami sterowania komfortem fizycznym i bezpieczeństwem w budynku. Zostaną przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie eksploatacji, utrzymania i wykonywania remontów instalacji technicznych w budynkach. Absolwent uzyskuje również nowoczesną wiedzę dotyczącą organizowania usług FM, zgodnie z serią norm FM PN-EN-ISO-41000

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 30 IX 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
  • poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

 

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 202

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Agnieszka Pohl

tel.: 12 617 42 02

apohl@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 185 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych lub trzydniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu w blokach po 5 godzin lekcyjnych.

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy uzyskają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.