Energetyka cieplna

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

W dobie transformacji energetycznej kraju i świata zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej jest dla obecnych i przyszłych absolwentów studiów podyplomowych  zagadnieniem priorytetowym przy zatrudnieniu w  sektorze energetycznym. W trakcie dwusemestralnych studiów podyplomowych obejmujących 250godzin dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów,  projektów oraz praktyk,  słuchacze dostaną komplet wiedzy na temat procesów cieplnych zachodzących przy produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, polityki energetycznej, aspektów prawnych i kierunków przekształcenia energetyki węglowej w czyste technologie energetyczne. Studia mają na celu poszerzenie wiedzy z przedmiotów podstawowych - m.in. termodynamiki, mechaniki płynów,  spalania paliw, metod ograniczenia emisji spalin,  wymiany ciepła, ogólnotechnicznych - m.in. maszyn przepływowych, eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych, układów regulacji cyfrowej, oraz specjalnościowych - m.in. konstrukcji i eksploatacji kotłów, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, przesyłu energii elektrycznej i  cieplnej, kontroli i modelowania  procesów cieplnych w siłowniach parowych, technologii proekologicznych w energetyce, odnawialnych źródeł energii i metod zwiększenia ich udziału w energetyce krajowej i światowej.  Rynku energii. Ponadto zostaną omówione m.in. ogniwa paliwowe, energetyka jądrowa jako przyszłe i  aktualne kierunki dalszego rozwoju energetyki w Polsce.  

 

Program studiów:

 

 • Wybrane zagadnienia z termodynamiki i mechaniki płynów;
 • Paliwa. Procesy spalania paliw i metody redukcji zanieczyszczeń i emisji spalin;
 • Wymiana ciepła i wymienniki;
 • Konstrukcja, eksploatacja maszyn przepływowych (pomp, sprężarek i wentylatorów);
 • Konstrukcja oraz eksploatacja kotłów, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych;
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych;
 • Materiałoznawstwo;
 • Napędy elektryczne. Elektroenergetyka;
 • Kontrola i modelowanie procesów cieplnych w  elektrowniach i elektrociepłowniach;
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja; Sieci cieplne;
 • Odnawialne źródła energii;
 • Energetyka jądrowa;
 • Wykorzystanie energetyczne biomasy i odpadów;
 • Ogniwa paliwowe; Magazynowanie energii;
 • Rynek energii;
 • Układy regulacji cyfrowej;
 • Polityka energetyczna  oraz kierunki transformacji energetycznej.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych pracujących w sektorze energetycznym lub w zakładach przemysłowych, gdzie wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna, w biurach konstrukcyjnych maszyn i urządzeń energetycznych, w miejskich przedsiębiorstwach energetyki cieplnej.

Absolwent posiada wiedzę i kompetencje zawodowe do prowadzenia procesów cieplnych w elektrowniach i elektrociepłowniach, w konstrukcji oraz eksploatacji pomp, sprężarek i wentylatorów, kotłów parowych, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych, przesyle ciepła i energii elektrycznej,  wykorzystaniu OZE w energetyce, najnowszych technologiach energetycznych krajowych i zagranicznych, rynku energii i kierunków rozwoju energetyki krajowej i światowej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 04 V  do  07 X 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń, przesłanie dokumentów pocztą lub e-mailem

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-3, pokój 201

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Bronisława Odziewa

tel.: 12 617 31 06

kom.: 600 498 830

odziewa@agh.edu.pl

 

Opłaty:

6200 zł za 2 semestry (płatne w dwu lub trzech ratach)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty po 10 godz. w każdy dzień  (co dwa tygodnie).

Zajęcia prowadzone są również on-line.