Zarządzanie bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Zakres studiów obejmuje kompleksowo zagadnienia spotykane w problematyce związanej z funkcjonowaniem głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są m.in. problemy rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne, związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznymi. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań sozologii i sozotechniki. Duży nacisk położony jest na utrzymanie wysokiej sprawności, efektywności, energochłonności oraz technicznej niezawodności poszczególnych elementów systemu zaopatrzenia w wodę, stanowiących o utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Ważnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu środowiska, wdrażania systemów informatycznych oraz diagnostyką stanu technicznego obiektów infrastruktury wodociągowej.

                                                                                                              

Program studiów:

 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach wodociągowych,
 • Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę,
 • Zagadnienia prawne,
 • Hydrogeologia,
 • Wiertnictwo hydrogeologiczne,
 • Hydraulika studzienna,
 • Zagadnienia wytrzymałościowe w konstrukcjach studziennych i wodociągowych,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Maszyny przepływowe,
 • Gospodarka maszynowa i remontowa,
 • Podstawy automatyki przemysłowej i elektrotechniki,
 • Rekonstrukcja i renowacja studni,
 • Monitoring środowiska wodnego,
 • Technologia uzdatniania wody,
 • Wdrażanie systemów informatycznych,
 • Zajęcia seminaryjne i konsultacje.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada ugruntowaną wiedzę związaną z podstawowymi zagadnieniami spotykanymi w problematyce udostępniania i ujmowania wód podziemnych, szczególnie w zakresie nauk o ziemi i inżynierii środowiska, energetyki, automatyki, informatyki technicznej, inżynierii lądowej i materiałowej, ekonomii, prawa oraz bezpieczeństwa publicznego - na poziomie niezbędnym do przejmowania odpowiedzialności za funkcjonowanie ujęć głębinowych. Nabyta na studiach podyplomowych wiedza jest wystarczająca do podejmowania współcześnie występujących wyzwań w zakresie poprawy sprawności, obniżania energochłonności oraz zwiększania niezawodności systemów. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na podejmowanie samodzielnych decyzji w zakresie efektywnego gospodarowania środkami technicznymi i zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody. Posiada także kompetencje, pozwalające na planowanie modernizacji oraz wdrażanie innowacyjnych metod nadzoru diagnostycznego obiektów i elementów technicznych, a także utrzymania niezawodności technicznych systemów eksploatacji zasobów wód podziemnych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od III 2024 r.  do I 2025 r.)

 

Termin składania zgłoszeń dla edycji V:

6 XI 2023 r. – 31 I 2024 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie rekrutacji na daną edycję studiów zgłoszenie zostaje zachowane do rekrutacji na kolejną edycję studiów.

 

Liczba miejsc:     

Minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji studiów -15.

Maksymalna liczba miejsc w ramach edycji – 40.

 

Miejsce składania zgłoszeń:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą, skierowaną na adres:

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza

30-059 Kraków

Al. Mickiewicza 30

„Zarządzenie Bezpieczeństwem Zaopatrzenia w Wodę”

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala

tel.: 12 617 39 08

kazn@agh.edu.pl

 

dr hab. inż. Krzysztof Polak, prof. AGH

tel. 12 617 44 94

kpolak@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 400 zł (w tym 100 zł opłaty wpisowej)

(możliwość płatności w ratach)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, tzn. w soboty i niedziele. Studia realizowane są w systemie: semestr letni (I) – semestr zimowy (II). Dwa zjazdy odbywają się w piątek, jeden w semestrze letnim, jeden w semestrze zimowym (zajęcia praktyczne w czerwcu oraz we wrześniu). Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranych ujęciach wód podziemnych (poza Krakowem). Program przewiduje 136 godz. dydaktycznych, tj. około 10 zjazdów. W ramach programu studiów przewidziane są egzaminy z wybranych przedmiotów oraz obrona pracy końcowej.