Eksploatacja ujęć wód podziemnych

Charakterystyka studiów:

Zakres studiów obejmuje kompleksowo dziedziny wiedzy spotykane w problematyce funkcjonowania głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są zagadnienia rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznym, a także zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie wodociągowym. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań ochrony środowiska naturalnego. Duży nacisk położony jest na efektywność i energochłonność ujmowania wody w poszczególnych fazach życia studni. Istotnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu oraz diagnostyki stanu technicznego obiektów studziennych oraz poszczególnych elementów ich wyposażenia.

 

Program studiów:

 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach wodociągowych,
 • Systemy zaopatrzenia w wodę,
 • Zagadnienia prawne,
 • Hydrogeologia,
 • Wiertnictwo hydrogeologiczne,
 • Hydraulika studzienna,
 • Zagadnienia wytrzymałościowe w konstrukcjach studziennych i wodociągowych,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Maszyny przepływowe,
 • Gospodarka maszynowa i remontowa,
 • Podstawy automatyki przemysłowej i elektrotechniki,
 • Rekonstrukcja i renowacja studni,
 • Monitoring środowiska wodnego,
 • Technologia uzdatniania wody,
 • Wdrażanie systemów informatycznych,
 • Zajęcia seminaryjne i konsultacje.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada ugruntowaną wiedzę związaną z podstawowymi zagadnieniami spotykanymi w problematyce udostępniania i ujmowania wód podziemnych, szczególnie w zakresie nauk o ziemi i inżynierii środowiska, energetyki, automatyki, informatyki technicznej, inżynierii lądowej i materiałowej, ekonomii, prawa oraz bezpieczeństwa publicznego - na poziomie niezbędnym do przejmowania odpowiedzialności za funkcjonowanie ujęć głębinowych. Nabyta na studiach podyplomowych wiedza jest wystarczająca do podejmowania współcześnie występujących wyzwań w zakresie poprawy sprawności, obniżania energochłonności oraz zwiększania niezawodności systemów. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na podejmowanie samodzielnych decyzji w zakresie efektywnego gospodarowania środkami technicznymi i zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody. Posiada także kompetencje, pozwalające na planowanie modernizacji oraz wdrażanie innowacyjnych metod nadzoru diagnostycznego obiektów i elementów technicznych, a także utrzymania niezawodności technicznych systemów eksploatacji zasobów wód podziemnych.