Cyberbezpieczeństwo w praktyce

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Cyberbezpieczeństwo w praktyce to dwusemestralne studia podyplomowe, których celem jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem. Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu duży nacisk położony jest na nabycie umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności praktycznej w tym obszarze. Zakłada się przy tym, że kandydat nie posiada stopnia zawodowego informatyka, jednakże dysponuje w tym zakresie odpowiednimi predyspozycjami i pewnym doświadczeniem (wymagana jest umiejętność obsługi komputera, a więc poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.).

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Dzieli się na dwie części kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. W drugim semestrze słuchacze będą mogli wybrać jeden z czterech profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwo infrastruktury, zarządzanie cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwo informacji. Kluczowe zajęcia będą realizowane we wszystkich profilach. W pierwszym jest jednak więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi, drugi koncentruje się na bezpieczeństwie sieci, w trzecim nacisk położony jest na zarządzanie, a czwarty dotyczy głównie procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych danych.

 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty (liczba godzin zależy od profilu):

 • Wstęp do informatyki
 • Teoria cyberprzestępczości
 • Analiza informacji i zabezpieczenie dowodów
 • Praktyczne aspekty cyberprzestępczości
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej

 

Sylwetka absolwenta:

Wiedza i umiejętności pozyskane w czasie studiów pozwolą absolwentowi na specjalizację w ramach swojej pracy w organach ścigania, instytucjach państwowych oraz w biznesie w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem. Wiedza, świadomość zagrożeń oraz konieczności inwestycji w tym obszarze pomoże szefom firm lub instytucji oraz osobom odpowiedzialnym za procesy decyzyjne w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Absolwent posiądzie teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków oraz przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych.

Absolwent pozna podstawy informatyki, budowę systemów operacyjnych, podstawy kryptografii. Nabędzie umiejętność programowania w języku Python. Pozna zasady zabezpieczania systemów komputerowych, aplikacji i sieci komputerowych. W przypadku profilu administracja, opanuje umiejętność dbania o bezpieczeństwo baz danych.

Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. Pozna podstawy informatyki śledczej oraz najnowsze metody ataków i zagrożenia dla systemów informatycznych. Będzie potrafił przeciwdziałać ich rozprzestrzenianiu i skutkom. Będzie umiał poszukiwać, gromadzić i zabezpieczać materiał dowodowy. Absolwent pozna podstawy analizy kryminalnej, będzie potrafił analizować dane związane z wystąpieniem incydentu teleinformatycznego, wykrywać i identyfikować związki między nimi, określać przesłanki, wyciągać wnioski i oceniać ich wiarygodność. Będzie umiał sporządzić raport z przebiegu incydentu, jego faktycznych i prawdopodobnych skutków, podjętych działań oraz proponowanych działań zapobiegawczych na przyszłość. Pozna sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania oraz prawa pokrzywdzonego. Będzie potrafił współdziałać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości, jak również będzie przygotowany do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników swojej firmy lub instytucji.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 01 VI do 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę WWW:

podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/cyberbezpieczenstwo/

Następnie wymagane do przyjęcia dokumenty należy przesłać do sekretariatu Studiów drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego osobistego potwierdzenia składanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów).

 

Liczba miejsc:

min. 18, max 76

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,

Sekretariat, pokój 2.32

 

Opłaty:

6100 zł (w tym opłata operacyjna w wysokości 100 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W przypadku epidemii zajęcia będą odbywać się zdalnie w formie telekonferencji. Aby przygotować się do zajęć laboratoryjnych może być wówczas konieczna instalacja darmowego oprogramowania wg. instrukcji przygotowanych przez prowadzących.