Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Zadaniem priorytetowym kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, np. manager bezpiecznej informacji w działaniu firmy, przedsiębiorstwa lub organizacji. Ponadto, celem studiów jest dostarczenie uczestnikom użytecznej wiedzy na warsztatach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie ochrony informacji oraz bezpieczeństwa sieci informatycznych, zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, zapoznanie uczestników z systemami audytowania, certyfikacji i kontrolowania procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapoznanie uczestników ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z rodziną norm ISO 27000, ISO/IEC TR 13335-2:2003 PN–I-07799-2:2005 oraz dostarczenie uczestnikom możliwości dalszego rozwoju zawodowego w zakresie działania w strukturach ochrony i bezpieczeństwa informacji.

 

Program studiów:

Zakres tematyczny studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje uczestników ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne, pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć warsztatowych i ćwiczeń praktycznych. Program studiów zawiera następujące moduły kształcenia:

 • Istota bezpieczeństwa informacji we współczesnych organizacjach oraz cyberbezpieczeństwo;
 • Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe systemów teleinformatycznych;
 • Rozwiązania techniczne w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji;
 • Praktyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informatycznym.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” kierowane są do osób zajmujących się bądź planujących pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności oraz do administratorów systemów teleinformatycznych chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji.

W szczególności studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” przeznaczone są dla:

 • pracowników administracji państwowej, firm doradczych i przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem informacji,
 • kadry kierowniczej i zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji, chcącej uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę,
 • osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji dla służb mundurowych i cywilnych,
 • administratorów systemów teleinformatycznych.

Uczestnicy nabywają niezbędną, nowoczesną wiedzę dotyczącą bezpiecznego zarządzania informacją na etapie jej tworzenia, przetwarzania, przesyłania i gromadzenia. Uczestnicy otrzymają również praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć warsztatowych i ćwiczeń praktycznych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2023 r. do IX 2024 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 30 IX 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem);
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Rekrutacja na studia obejmuje elektroniczną rekrutację kandydatów poprzez stronę:

https://www.cyberbezpieczenstwo.zarz.agh.edu.pl/rekrutacja/

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 202

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Agnieszka Pohl

tel.: 12 617 42 02

apohl@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 190 godzin realizowanych w formie wykładów, zajęć warsztatowych i ćwiczeń praktycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu w blokach po 5 godzin lekcyjnych.

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Istnieje również możliwość uzyskania certyfikatu audytora wiodącego. Certyfikat ten spełnia wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2022 (Dz.U. 2022, poz.131) w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.