Bezpieczeństwo i higiena pracy

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie bhp, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godz. zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Program studiów umożliwia uzyskanie 45 punktów ECTS. Semestr pierwszy poświęcony jest kompleksowemu omówieniu zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Semestr drugi obejmuje szczegółową problematykę zagrożeń oraz działań profilaktycznych na stanowiskach pracy.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy, m.in. nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Collegium Medicum UJ, Państwowej Straży Pożarnej, Wyższego Urzędu Górniczego i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

 

Program studiów:

Zakres kształcenia studiów obejmuje zagadnienia z dziedziny m.in. prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz doskonalenia pedagogicznego.

Uczestnicy studiów przechodzą  szkolenie potwierdzone zaświadczeniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia oraz nabywają kompetencje do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp.

 

Sylwetka absolwenta:

Ukończenie studiów, potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej, wystawionym zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki, daje uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 listopada 2004 r.

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. w zakładach produkcyjnych, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc przewiduje się zorganizowanie edycji rozpoczynającej się w marcu 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy  (do pobrania),
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą lub e-mailem.

 

Liczba miejsc:

35 osób

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pokój 12, parter 

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr inż. Wojciech Cyrnek (tel. 12 617 20 74, wocy@agh.edu.pl)

Marek Pers (tel. 12 617 20 74, pers@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

4000 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)

Dla uczestników niepracujących istnieje możliwość dofinansowania studiów, o które należy starać się we właściwym Urzędzie Pracy.

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (od godz. 16.30) i w soboty (od godz. 8.30). Przewiduje się prowadzenie zajęć w piątki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu).