Audyting i certyfikacja energetyczna budynków

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Akademia Górniczo–Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska organizują dla absolwentów wyższych uczelni (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), szczególnie dla kierunków studiów: architektura, budownictwo, mechanika, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska oraz pokrewne związane z problemami gospodarowania energią - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie oceny energetycznej budynków, projektowania budynków zeroenergetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, dwusemestralne studia podyplomowe: „Audyting i certyfikacja energetyczna budynków”.

Studia podyplomowe zakresem obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu: doskonalenia kwalifikacji oraz kształcenia specjalistów z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów Dyrektyw UE - w zakresie kompleksowej oceny i modernizacji energetycznej budynków; kształcenia wysoko kwalifikowanych ekspertów, audytorów z zakresu: oceny cieplnej budynków: mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej: źródeł ciepła (konwencjonalnych i odnawialnych), sieci przesyłowych oraz odbiorników energii - w stosunku do potrzeb użytkowych, efektywności energetycznej systemów: grzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji - w stosunku do potrzeb użytkowych, zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku lub odrębnego mieszkania (ciepło, chłód, energia elektryczna, woda) na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej (certyfikacja budynku) oraz dostosowywania budynków do najwyższych standardów energetycznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

 

Program studiów:

 

W trakcie dwóch semestrów studiów słuchacze uzyskują aktualną wiedzę w zakresie 11. bloków przedmiotowych / tematycznych dotyczących:

 • Podstawy prawne oceny i certyfikacji energetycznej budynków.
 • Podstawy budownictwa, fizyka budowli, technika cieplna.
 • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój w energetyce i budownictwie.
 • Ogrzewnictwo i chłodnictwo w budownictwie.
 • Wentylacja i klimatyzacja w budownictwie.
 • Oświetlenie, automatyka i sterowanie, monitoring mediów w budownictwie.
 • Odnawialne źródła energii w budownictwie.
 • Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej.
 • Audyting energetyczny budynków i urządzeń energetycznych.
 • Certyfikacja energetyczna budynków i urządzeń energetycznych.
 • Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa końcowa.

 

W toku studiów podyplomowych uwzględnione zostaną m.in.:

 • wybranych zagadnień z podstaw budownictwa, fizyki budowli oraz techniki pomiarowej w budownictwie
 • wybrane zagadnienia użytkowania i oszczędności ciepła, chłodu, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i wody w budownictwie
 • aspekty prawne i formalne oceny energetycznej budynków
 • doradztwo energetyczne w budownictwie
 • zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w sektorze energetycznym i komunalno-bytowym
 • ekologiczne podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz budynków o żądanej klasie energetycznej,
 • projektowanie zintegrowane w budownictwie z zastosowaniem metod komputerowych
 • projektowanie „na życzenie” budynków zeroenergetycznych
 • materiały, konstrukcje, urządzenia, instalacje i technologie stosowane w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym
 • urządzenia i instalacje: gazowe (ogrzewanie, ciepła woda, chłód, wentylacja, klimatyzacja, sprężone powietrze), energii elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjne w budownictwie
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne, ekologiczne źródła energii (odnawialne źródła energii, wodór, ogniwa paliwowe) w budownictwie
 • analiza możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych w budynkach modernizowanych i nowych
 • komputerowe wspomaganie: projektowania, budowy, eksploatacji budynków; w audytingu i certyfikacji energetycznej w budownictwie
 • optymalizacja zużycia energii, monitoring, wizualizacja danych w budownictwie
 • budownictwo inteligentne
 • kontrola urządzeń i systemów energetycznych w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.

 

Zajęcia dydaktyczno-szkoleniowe (wykłady, konwersatoria, seminaria) będą realizowane przez okres dwóch semestrów akademickich. Będą prowadzone systemem niestacjonarnym, podczas 10 sesji dwudniowych (sobota, niedziela, co drugi tydzień) w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej z możliwością realizacji w formie on-line. Zajęcia obejmują według planu studiów podyplomowych łącznie 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia są obowiązkowe.

 

Przez 2 semestry przekazywana jest uczestnikom wiedza z różnych dziedzin w ramach przedmiotów bez wystawiania ocen końcowych. Na podstawie zdobytej wiedzy uczestnicy piszą samodzielnie prace dyplomowe. Podczas pisania pracy są prowadzone konsultacje z wybranymi Promotorami prac. Obrona pracy dyplomowej połączona jest z egzaminem dyplomowym potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), które ukończyły studia: architektura, budownictwo, mechanika, energetyka, elektroenergetyka i elektrotechnika, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska oraz pokrewne związane z problemami gospodarowania energią - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny energetycznej budynków, projektowania budynków zeroenergetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Czas trwania:

2 semestry (X 2022 r. – IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od VI do końca IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty zgodne z Zarządzeniem nr 6/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie § 4 ust. 3:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń oraz decyzja Komisji Rekrutacyjnej

 

Liczba miejsc: 

15 - 30

 

Miejsce zgłoszeń:

1) osobiście lub pocztą tradycyjną:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska,

Sekretariat Katedry, Al. Mickiewicza 30, pawilon B3, pokój 117A, 30-059 Kraków

2) pocztą elektroniczną (skan dokumentów): kseiuos@agh.edu.plszczotka@agh.edu.pl

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Sekretariat Studiów Podyplomowych:

mgr inż. Barbara Machniewicz

tel.: (12) 6173113, paw. B3, I piętro, p. 117A, kseiuos@agh.edu.pl  

dr inż. Krzysztof Szczotka – Kierownik Studiów

tel.: (12) 6173413, paw. B3, II piętro, p. 206, szczotka@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5000 zł (2 semestry x 2500 zł)

Studia są płatne semestralnie: przed rozpoczęciem zajęć każdego semestru.