Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Oferta studiów kierowana jest do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje w zakresie controllingu procesów produkcyjnych, raportowania ich efektywności w ramach zaawansowanej sprawozdawczości bazującej na narzędziach analityki  finansowej  a także do osób znajdujących się na stanowiskach kierowniczych lub planujących awans na takie stanowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Program studiów:

Program studiów z zakresu Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych  został stworzony w odpowiedzi na obecne zapotrzebowanie rynku. W ramach programu proponujemy uczestnikom studiów cały wachlarz narzędzi, które są obecnie używane w controllingu procesów produkcyjnych wraz z zaawansowaną analizo ekonomiczno-finansową. Obejmuje on zarówno część  teoretyczną i związaną z nią część praktyczną, która częściowo będzie wykładana przez specjalistów firmy Comarch – „globalnego integratora, twórcy innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych”.

 

Program studiów został opracowany  w oparciu o dwa obszary merytoryczne.

Pierwszy obszar merytoryczny koncentruje się na przedmiotach w zakresie controllingu oraz systemu rachunkowości zarządczej prowadzonej na potrzeby analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego, stanowiącej też podłoże dla menedżerów do podejmowania decyzji operacyjnych, taktycznych, a także co najważniejsze – strategicznych - dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa.

Drugi obszar to blok przedmiotów związanych z informatyką wspomagającą analitykę finansową. Obszar ten obejmuje metodologię oraz programy komputerowe, które są obecnie powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne w celu poprawy sprawności działania oraz sprawności dostarczania znaczących danych finansowych.

Lista przedmiotów:

 • Zasady ewidencji danych finansowych;
 • Sprawozdawczość menadżerska;
 • Finanse menadżerskieControlling w przedsiębiorstwie;
 • Modelowanie finansowe;
 • ERP  rejestracja danych w obszarach księgowych i controllingowych;
 • Hurtownie danych i modelowanie wielowymiarowe;
 • Eksploracja danych;
 • Analiza danych w Power BI;
 • Programowanie VBA dla MS Excel;
 • SQL – efektywne tworzenie zapytań na bazach danych;
 • Wstęp do wykorzystania zaawansowanej analityki programowanie w Python;
 • Podstawy zarządzania projektami;
 • Ocena realizacji projektów;
 • Prowadzenie testów i zarządzanie jakością danych i oprogramowania.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Analityki finansowej i controllingu procesów produkcyjnych potrafi samodzielnie, zidentyfikować model przedsiębiorstwa w zakresie gromadzenia danych i ich raportowania na potrzeby operacyjne oraz wykorzystując aktualnie dostępne rozwiązania informatyczne, potrafi stworzyć system raportowania w celu przeanalizowania  efektywności działania  przedsiębiorstwa. Na  podstawie przeprowadzonych analiz jest w stanie wskazać kierunek rozwoju i podjęcia działań korygujących lub naprawczych  celem realizacji zadań.  Ponadto, jest w stanie sam przeprowadzić ocenę decyzji inwestycyjnych oraz poukładać i zarządzać różnego rodzaju projektami wdrażanymi w firmie.