Talent Management in Tech Companies. Zarządzanie talentami w branży technologicznej

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych Talent Management in Tech Companies jest edukacja wysokiej jakości specjalistów oraz managerów, którzy będą świadomie tworzyć przyjazne środowisko pracy dla talentów branży technologicznej (obejmującej firmy hi-tech, IT, engineering, telecom). Osoby te będą kreować i wdrażać strategie jako managerowie, specjaliści ds. rekrutacji, eksperci HR lub strategiczni partnerzy dla biznesu/zarządu w obszarach:

 • pozyskiwania talentów, 
 • zarządzania talentami,
 • kultury organizacyjnej i budowania zaangażowania,
 • HR business partneringu,
 • zarządzania projektami wg nowoczesnych metodyk.

Zajęcia realizowane w ramach studiów będą gwarantować wysoką jakość przekazywanej wiedzy i najlepszych praktyk. Wśród wykładowców przeważają specjaliści i liderzy, osoby posiadające praktyczne doświadczanie pracy w firmach o globalnym i lokalnym zasięgu. Wykładowcy ci na co dzień tworzą i wdrażają nowoczesne strategie dotyczące zarządzania talentami branży technologicznej oraz kreują nowe trendy obowiązujące w tym zakresie.  Gwarantem jakości zajęć będzie również fakt, że przewidujemy nauczanie w małych grupach studenckich (20–22 os.), prowadzone w oparciu o warsztaty i konwersatoria. 

 

Program studiów:

Studia pozwalają rozwinąć umiejętności przydatne w tej specyficznej branży, którą cechuje wysoka pozycja rynkowa pracowników i kandydatów. Program studiów uwzględnia specyfikę sektora technologicznego, w którym wiedza i doświadczenie pracowników stanowią kluczową wartość dla pracodawców, a realia rynku pracy wymuszają na firmach konieczność aktywnego poszukiwania kandydatów i zwiększoną wrażliwość na potrzeby zatrudnionych osób.

PROGRAM

I. Project & Organization Management

1. Project Management Foundation. Wprowadzenie do zarządzania projektami (6h)
2. Zwinne metodyki zarządzania projektem - Scrum vs. Kanban (12h)
3. Zarządzanie zmianą (8h)
4. Usprawnianie procesu. Lean Six Sigma (8h)
5. Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej (8h)
6. Budowanie kultury innowacji. Design Thinking Workshop (8h)
7. Antropologia miejsca pracy (8h)
8. Prawne aspekty zatrudnienia w branży technologicznej (12h)
9. ​Budowanie i prowadzenie zespołów (6h)

II. Talent Acquisition & Recruitment Management

1. Mapowanie procesu rekrutacji. Agile i Lean w rekrutacji (8h)
2. Psychologia rekrutacji i selekcji (6h)
3. Zarządzanie kandydatem w procesie rekrutacji (6h)
4. Active sourcing - efektywne metody pozyskiwania kandydatów (8h)
5. Strategia budowania marki pracodawcy (8h)
6. Social media i storytelling w rekrutacji i zarządzaniu talentami (8h)
7. Program adaptacji nowego pracownika. On-boarding (6h)
8. Analiza danych w HR (8h)HR & Talent Management

1. Talent Acceleration i Mapy Karier  (8h)
2. Performance management. Zarządzanie efektywnością (8h)
3. Learning and Development. Szkolenia i rozwój zawodowy (8h)
4. Employee engagement. Budowanie zaangażowania pracowników (4h)
5. Systemy i narzędzia motywacyjne (6h)
6. Retencja i rotacja pracowników IT (6h)
7. HR Business Partnering (12h)
8. Digital HR (6h)
9. Gamifikacja w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (6h)
10. Społeczna odpowiedzialność biznesu (6h)
11. Globalne strategie zarządzania talentami. Global Talent Management (6h)

 

Sylwetka absolwenta:

Adresatami studiów są osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania talentami, HR business partneringu, zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania strategii HR i rekrutacji (talent acqusition), budowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami i strukturami organizacyjnymi  (kierownicy liniowi, managerowie średniego szczebla, kadra zarządzająca) w firmach branży technologicznej.

Absolwent studiów może podjąć pracę jako:

 • HR Specialist / Specjalista ds. HR / HR Administrator,
 • IT/technical Recruiter / Specjalista ds. Rekrutacji,
 • Talent Acquitition Consultant / Recruitment Consultant,
 • HR Business Partner / HR Partner Biznesu,
 • HR Manager / Manager ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi,
 • Talent Acquisition Manager / Kierownik ds. Rekrutacji,
 • Recruitment Team Leader / Recruitment Manager,
 • IT/engineering Team Leader / Kierownik Zespołu,
 • IT/engineering Resource Manager​.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30  IX 2022 r. lub do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto

 

 

Limit miejsc:

24

 

Miejsce zgłoszeń:

Dokumenty można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: chromik@agh.edu.pl

tradycyjną lub pod adres:

Katarzyna Chromik Myśliwiec

AGH, Wydział Humanistyczny

ul. Gramatyka 8a

30-071 Kraków

(z dopiskiem: "Talent Management in Tech Management", pokój 25)

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Katarzyna Chromik Myśliwiec

tel.:  +48 12 617 42 51; chromik@agh.edu.pl 

 

Opłaty:

7 200 zł (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 600 zł)

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 

Informacje dodatkowe:

 • Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Wydziale Humanistycznym AGH oraz online (studia zaplanowano w systemie hybrydowym),
  ul. Czarnowiejska 36, Budynek C-7, Kraków.
 • Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1
 • Opiekunem merytorycznym studiów jest Justyna Pawlak-Mihułka (www.freenovation.org).
 • W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na uczelni, zaplanowane zajęcia i spotkania będą realizowane w trybie e-learningu w części większej niż przewidziano.