Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Tematyka studiów jest związana z wdrożeniem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, nazywanej też gospodarką cyrkulacyjną) w praktykę gospodarczą przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Studia adresowane są do właścicieli i pracowników podmiotów gospodarczych, menedżerów wyższego i średniego szczebla, organizacji pozarządowych, pracowników administracji różnego szczebla, konsumentów zainteresowanych nowymi modelami gospodarczymi, gdyż GOZ dotyczy zarówno aspektów zarządzania zasobami (materiały, energia, woda), jak i ich wpływu na środowisko poprzez minimalizowanie odpadów i emisji w całym cyklu życia.

 

Program studiów:

Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej przejście z modelu gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Aktualna i usystematyzowana wiedza na temat GOZ będzie ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwach (małych, średnich i dużych), budowę strategii zarządzania, wykorzystanie modeli i instrumentów wspierających GOZ, poszukiwanie rozwiązań win-win tj. korzystnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska.

 

Sylwetka absolwenta:

Student uzyska wiedzę, kompetencje i umiejętności budowania strategii biznesowych, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez UE w zakresie wdrażania GOZ w podmiotach gospodarczych.