Przedsiębiorczość technologiczna

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia Przedsiębiorczość Technologiczna są organizowane w celu dostarczenia biznesowych kompetencji dla potencjalnych menedżerów wspierających budowę i rozwój projektów start-up, w tym spin-off

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej i aktualnej wiedzy na temat przedsiębiorczości technologicznej, kreowania innowacyjnego przedsięwzięcia biznesowego inicjowanego ciekawym pomysłem, innowacyjną technologią czy pasją twórcy.

Studia dostarczą uczestnikom wiedzy i kompetencji menedżerskich pozwalających tworzyć oraz rozwijać nowe innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe, w tym wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach niezbędnych do utworzenia i rozwoju start-upu oraz zakończonego sukcesem jego wprowadzenia na rynek, a także pozyskania partnerów i finansowania tego procesu.

Studia Przedsiębiorczość Technologiczna są bardzo wartościową ofertą dla brokerów i animatorów przedsiębiorczości działających w środowisku uczelni i instytucji badawczych. Zdobyta wiedza na temat inkubowania i akcelerowania spin-off pozwoli w przyszłości jeszcze pełniej oraz świadomiej wspierać naukowców, doktorantów i studentów w zakresie biznesowych wyzwań przedsięwzięcia.

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje osiem modułów tematycznych, w ramach których omawiane będą kluczowe wyzwania dla procesu kreowania i rozwoju, we wczesnym etapie, start-upu, spółki spin-off. Kształcenie będzie miało charakter interdyscyplinarny - łączący wiedzę z nauk ekonomicznych, technicznych z elementami wiedzy zawodowej i kształtowania postaw przywódczych. Wszystkie treści profilowane będą na kontekst startupu technologicznego, a więc przedsięwzięcia bazującego na wiedzy, technologii i pomyśle założycieli (więcej na www.techstart.agh.edu.pl).

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje menedżerskie i wiedzę z zakresu zarządzania, pozwalającą tworzyć oraz rozwijać innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe na ścieżce startupowej, w tym wiedzę o zasadach i uwarunkowaniach niezbędnych do utworzenia i wprowadzenia na rynek akademickiej spółki spin-off, pozyskania partnerów i finansowania. Studia umożliwią także słuchaczom na rozwój kompetencji menadżerskich i psychospołecznych (interpersonalnych).

Treści dostarczone w ramach studiów pozwolą na zbudowanie wiedzy i kompetencji wśród osób uczestniczących, wspierających proces inkubacji i akceleracji spółek spin-off (komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych) np. personel centrów transferu technologii, brokerów innowacji, spółek celowych uczelni itp.

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 10 XI 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 5

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Katarzyna Książko

tel.: 12 617 43 01

kom.: 603 580 161

kksiazko@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

6 000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Studia realizowane są we współpracy z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółką celową AGH (www.innoagh.pl). Ponad to partnerem studiów jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.