Geotermia

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania, udostępniania, eksploatacji, transportu, magazynowania i wykorzystania energii cieplnej Ziemi (ciepła geotermalnego i innego pochodzenia ciepła zawartego w górotworze). Zakres studiów obejmuje techniki i technologie realizacji prac geologicznych umożliwiających poszukiwanie, udostępnianie, eksploatację i magazynowanie ciepła. Ciepło Ziemi rozumiane jest jako ciepło zawarte w wodach termalnych i w skałach górotworu. Celem jest więc zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami wiążącymi się z geotermią, z technikami wiertniczymi i geoinżynieryjnymi, stosowanymi przy wykorzystywaniu bezpośrednim energii geotermalnej oraz za pośrednictwem geotermalnych/gruntowych pomp ciepła.

Z racji skondensowania przekazywanej wiedzy na zagadnieniach geotermii (głównie geotermalnych/gruntowych pomp ciepła) studia skierowane są głównie dla projektantów systemów ogrzewania, źródeł ciepła, geologów wojewódzkich i powiatowych oraz wykonawców wierceń. Przekazywana wiedza obejmuje termiczne właściwości skał i magazynowanie energii w górotworze, techniki i technologie oraz urządzenia wiertnicze, podstawy geotechniki i geoinżynieria, szeroko i interdyscyplinarnie potraktowane zagadnienia geotermii, wybrane zagadnienia prawa (szczególnie górniczego i geologicznego), ciepłownictwo z energetyką, hydrogeologię i hydrogeochemię, eksploatację wód (podziemnych), zagadnienia ekonomii i zarządzania środowiskiem, podstawy termodynamiki oraz pompy ciepła, a także płyny wiertnicze.

 

Program studiów:

Program studiów podyplomowych obejmuje informacje podstawowe z dziedziny wiertnictwa, geoinżynierii, geotechniki, geoenergetyki, ciepłownictwa, hydrogeologii, termodynamiki, zagadnień prawnych oraz ekonomii i zarządzania środowiskiem.

W zakresie tematycznym znajdują się także przedmioty bardziej szczegółowe, takie jak termiczne właściwości skał, pompy ciepła, płyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze i geoinżynieryjne oraz eksploatacja wód.

W programie studiów zawarte są także zajęcia terenowe (w ciepłowniach geotermalnych, w kompleksach basenów termalnych, na wierceniach otworowych wymienników ciepła). Przedstawione będą zagadnienia poprawnego wykonywania projektu robót geologicznych na otworowe wymienniki ciepła, właściwej weryfikacji takich PRG, a także raportów powykonawczych (innej dokumentacji geologicznej).

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla osób po studiach wyższych technicznych, zatrudnionych w przemyśle, w poszukiwaniach i udostępnianiu surowców, jak i geotechnice, budownictwie, ciepłownictwie i wiertnictwie. Szczególnie dotyczą osób zajmujących się wykonywaniem projektów i instalacji grzewczych i grzewczo-chłodniczych oraz wykonywaniem prac geologicznych i ziemnych związanych z pozyskiwaniem ciepła Ziemi. Absolwent będzie potrafił zaprojektować i wykonać system otworowych wymienników dla geotermalnych pomp ciepła pracujących w trybie grzewczym i/lub grzewczo-chłodniczym.

Kandydatami mogą być również absolwenci studiów wyższych, pragnący przekwalifikować się do pracy w geotermii i projektowaniu systemów bazujących na geotermalnych/gruntowych pompach ciepła i cieple geotermalnym zawartym w wodach geotermalnych.

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu geoenergetyki oraz geoinżynieryjnych i wiertniczych metod, mających głównie na celu udostępnianie i wykorzystanie ciepła Ziemi (tzn. ciepła geotermalnego i innego pochodzenia ciepła zawartego w górotworze), a także projektowanie takich prac.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 13 X 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
  • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie), zawierające deklarację dokonania opłaty za studia.

 

Tryb zgłoszeń:

złożenie wymaganych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Liczba miejsc:

25

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pokój 109

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Tomasz Kowalski

tel.: 12 617 22 06, kom. 570 490 440

tkowal@agh.edu.pl

 

 

Opłaty:

6 430 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.00–20.00 i niedziela od 8.00 do godz. 13.00). Planowanych jest sześć–siedem zjazdów (weekendów) w semestrze. Jeden ze zjazdów odbędzie się w Uniejowie, jeden dzień zajęć będzie na Podhalu.