Aerologia górnicza

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań dotyczących profilaktyki zagrożeń w aspekcie wentylacji kopalń z wykorzystaniem programów komputerowych oraz prowadzenia akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych. Studia obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany  jest w formie wykładów, ćwiczeń,  laboratoriów i seminariów.  Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie.

 

Program studiów:

 • Wentylacja wyrobisk podziemnych,
 • Wentylacja wyrobisk ślepych,
 • Teoria sieci wentylacyjnych,
 • Pomiaroznawstwo i urządzenia wentylacyjne w kopalniach,
 • Aktualne przepisy górnicze w zakresie wentylacji i klimatyzacji kopalń,
 • Komputerowy program użytkowy w wentylacji kopalń,
 • Zwalczanie zagrożenia metanowego,
 • Zwalczanie zagrożenia klimatycznego,
 • Zwalczanie zagrożenia pożarowego,
 • Zwalczanie zagrożenia pyłowego,
 • Zagrożenia skojarzone w aspekcie wentylacji kopalń,
 • Prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie zagrożeń aerologicznych.
 • Warsztaty terenowe I oraz II (wyjazdowe zajęcia, na których słuchacze zapoznają się w  podziemnych zakładach górniczych z wiedzą praktyczną na temat odmetanowania górotworu i klimatyzacji centralnej kopalń).

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu aerologii górniczej (w szczególności do absolwentów kierunku Górnictwo i Geologia oraz Inżyniera Górnicza, którzy chcą uzupełnić brakujące przedmioty wymagane do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń  w podziemnych zakładach górniczych). Grupą docelową są pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w procesie technologicznym w podziemnych zakładach górniczych, kadra menadżerska, jak również pracownicy: firm sektora okołogórniczego, firm branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, biur projektowych, firm produkujących urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, przedstawicieli handlowych zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń i materiałów do działu wentylacji. Studia Podyplomowe w zakresie Aerologii Górniczej spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego dotyczącego przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych dla kierownika i zastępcy kierownika działu wentylacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od VI do IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń (skierowanie z zakładu pracy, indywidualne zgłoszenia)

 

Liczba miejsc:

25

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 113

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Zbigniew Kuczera

tel.: 12 617 21 63

zkuczera@agh.edu.pl

 

Opłaty:

6000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty co dwa tygodnie. Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania. Termin płatności do 30.09.2022 r. Numer rachunku zostanie podany uczestnikom po 20.09.2022 r.